Xosé Henrique Costas González publications

 • Xosé Henrique Costas González (2019): Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía , 13/2, 37-76 - Artigo
 • “A toponimia ameazada da Galicia exterior”
  Xosé Henrique Costas González (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, X. A. Fernández Salgado / A. Alonso Núñez, Vigo: Universidade, 367-386 - Capítulo de libro
 • “A pegada leonesa no valego do val do río Ellas”
  Xosé Henrique Costas González (2018): Limba noastră-i o comoara... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, C. Alén Garabato e M. Brea (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 305-324 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2018): Ao Encontro das Línguas Ibéricas, A.R. Carrilho et alii (eds.), Covilhã: UBI-LusofoniaPress, 333-348 - Capítulo de libro
 • "Os actuais subsistemas de sibilantes nas falas do val do río Ellas ou de Xálima e as dificultades para a sua normativización conxunta"
  Xosé Henrique Costas González (2017): Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía, nº11.2. pp. 111-132 - Artigo
 • “O estado da investigación sobre as falas do val do Ellas”
  Xosé Henrique Costas González (2017): A Fala. I Jornás de Estudiu i Difusión, (Organizado polo Parque Cultural Sierra de Gata + os 3 concellos), Valverdi do Fresnu, San Martín de Trevellu, As Ellas. 24-26 novembro 2017 - Presentación
 • “Achegas á procedencia do léxico das falas do val do río Ellas (Cáceres)”
  Xosé Henrique Costas González (2017): Cartografías del Portugués. Lengua, Literatura, Cultura y Didáctica en los Espacios Lusófonos, M.J. Fernández & J.M.Carrasco González (eds.), Cáceres: SEEPLU, 167-180 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2017): Gallaecia: estudos de lingüística portuguesa e galega, M. Negro Romero; R. Álvarez Blanco e E. Moscoso Mato (eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1057-1067 - Capítulo de libro
 • “O sufixo –icho/a, caracterizador da microtoponimia do galego de Zamora”
  Xosé Henrique Costas González (2017): Verba, 44. 527-536 - Artigo
 • "Orixe e evolución das sibilantes nas falas do val do río Ellas"
  Xosé Henrique Costas González (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Centro de Estudos Galegos da Universidad de Extremadura. Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Xosé Henrique Costas González (2015): Revista de Filología Románica, Universidad Complutense de Madrid - Artigo
 • "Os textos orais do Val do Río Ellas e a súa importancia para a dialectoloxía galega e portuguesa"
  Xosé Henrique Costas González (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Xosé Henrique Costas González (2014): Límite, Revista de estudios portugueses y de la lusofonia, Universidad de Extremadura-Cáceres - Artigo
 • O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura)
  Xosé Henrique Costas González (2013): , Xerais. Vigo - Libro
 • “Notas sobre a fala galega da Seabra”
  Xosé Henrique Costas González (2012): Sementar para os que veñan: homenaxe a Camiño Noia, Xosé Bieito Arias Freixedo, Xosé María Gómez Clemente, Gabriel Pérez Durán (coord.), Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, 337-357 - Artigo
 • Xosé Henrique Costas González (2005): Cadernos de lingua, 27, 127-153 - Artigo
 • Xosé Henrique Costas González (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 363-370 - Capítulo de libro
 • Xosé Henrique Costas González (2001): Revista de Filología Románica, 18, 35-50 - Artigo
 • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Artigo