Atlas Lingüístico Galego (ALGa) - Publicacións relacionadas

 • "Galician dialect classifications"
  Xulio Sousa Fernández (2023): Dialectologia, Special Issue XI - Artigo
 • "Vitalidad, diversidad y cambio en el léxico del gallego rural del siglo XX"
  Xulio Sousa Fernández (2023): Caminos y palabras. Estudios de variación lingüística dedicados a Pilar García Mouton, Isabel Molina Martos / Esther Hernández / Pedro Martín Butragueño / Eva Mendieta (eds.), Valencia: Tirant Humanidades, 225-238 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2020): Fundación Barrié, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • “Continuidade e diverxencia: tensión xeolingüística na fachada atlántica da Península Ibérica”
  Rosario Álvarez Blanco (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • "Geonomastics on the web: visualizing surname distributions in a regional space"
  Xulio Sousa Fernández (2019): Problems of Onomastics, 16-3 - Artigo
 • “O litoral galego e o seu patrimonio léxico”
  Francisco Fernández Rei (2019): De Ribadeo ó Barqueiro. Navegando a son de costa, Paco Rivas, [Ferrol]: Embora, 9-21 - Capítulo de libro
 • "Distinta suerte de los fenómenos dialectales en el establecimiento de la norma de la lengua gallega"
  Manuel González González (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019. - Presentación
 • "La investigación geolingüística en Galicia: retos y proyectos"
  Xulio Sousa Fernández (2019): Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas. II Congreso Internacional de Dialectología de Euskaltzaindia, Bilbao, Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), 13-15 de marzo de 2019 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2019): Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei / Xulio Sousa / Alberto Gómez Bautista, Aveiro: UA Editora, 15-39. ISBN 978-972-789-600-4. - Capítulo de libro
 • "Internal and external language borders in the Galician domain"
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2019): International Conference on Language Varition in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, Holanda, 26-28 xuño de 2019 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández (2017): Dialectologia et Geolinguistica, 25(1), 1-22 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2016): , Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 13 abril 2016 - Presentación
 • “Notas de morfoloxía verbal”
  Francisco Fernández Rei (2016): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico, Alexandre Rodriguez Guerra (ed.), Vigo: Universidade, Servizo de Publicacións, 179-194 - Capítulo de libro
 • "Espécies agachadas no “sombreiro de sapo”. Estudo motivacional a partir dos materiais do Atlas Lingüístico Galego"
  Ana García García / Rosa Mouzo Villar (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2015): Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Xulio Sousa Fernández / David Rodríguez Lorenzo (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • "Corenta anos de Atlas Lingüístico Galego (ALGa)"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar / Irene Santos Raña / Raquel Vila-Amado (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Raquel Vila-Amado (2014): XXX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, O Porto, 22-24 outubro 2014 - Presentación
 • "Malmurar desde o nó da gorxa. Etimoloxías populares no ALGa V"
  Raquel Vila-Amado / Héctor Cajaraville Araújo (2014): XVI Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, Oxford, 20-21 marzo 2014 - Presentación
 • “Variación verbal e galego estándar”
  Francisco Fernández Rei (2008): XII Forum for Iberian Studies Variation and Change in Ibero-Romance , Universidade de Oxford. Faculty of Medieval and Modern Languages, 26-27 novembro 2008 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 35-74 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Irene Bravo Pérez / Mª Luísa Vázquez Freire (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 357-385 - Capítulo de libro
 • "A base de datos lexicográfica do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) e o seu aproveitamento”
  Xulio Sousa Fernández (2006): Simposio ILG 2006: A lexicografía galega do século XXI, Santiago de Compostela, 2-30 novembro 2006 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2005): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Xulio Sousa Fernández (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 637-647 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (2003): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • “Atlas Lingüístico Galego. Vol. IV. Léxico.Tempo atmosférico e cronolóxico”
  Francisco Fernández Rei (2003): A Trabe de Ouro, 55, 123-126 - Artigo
 • Dialectoloxía da lingua galega
  Francisco Fernández Rei (2003): , Vigo: Xerais (1ª ed. 1990) - Libro
 • "Do Ortegal ó Douro e de Fisterra ó Navia e ó Padornelo. Notas sobre léxico moderno da Gallaecia e do seu litoral"
  Francisco Fernández Rei (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 147-192 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1999): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • “Les travaux de l’Atlas Lingüístico Galego. O Atlas Lingüístico Galego, estado dos traballos”
  Francisco Fernández Rei (1999): XII Coloquio Internacional do Atlas Lingüístico Románico XII Coloquio Internacional do Atlas Lingüístico Románico, Santiago de Compostela 26-30 setembro e 1 outubro 1999 - Presentación
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"
  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1995): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • "Aspectos teóricos y metodológicos de la confección de atlas lingüísticos: el Atlas Lingüístico Galego"
  Francisco Fernández Rei (1995): Rede temática de grupos de investigación sobre "Variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica", coordinada polo Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona., Universitat de Barcelona, 27 de novembro de 1995 - Presentación
 • "Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias"
  Francisco Fernández Rei (1994): Britonia. Revista de Estudios da Terra Navia Eo, 1, 123-137 - Artigo
 • "Áreas lingüísticas do galego”
  Francisco Fernández Rei (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik, Günter Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt (eds.), Tübingen: Niemeyer, VI,2, 98-110 - Capítulo de libro
 • "Estado dos traballos do Atlas Lingüístico Galego"
  Francisco Fernández Rei (1993): VII Congreso Internacional do Atlas Linguístico Románico / VII Congrès International de L'Atlas Linguistique Roman, Universidade de Santiago de Compostela, 20-24 setembro 1993 - Presentación
 • "Galego oriental: O Bierzo, As Portelas e O Val de Verín"
  Francisco Fernández Rei (1993): Lindeiros da galeguidade II. Simposio de Antropoloxía, Fernández de Rota, X. A. /Fidalgo Santamariña, X. A. / González Reboredo, X. M. (coords.), [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 97-108 - Capítulo de libro
 • "Atlas Lingüístico Galego 1. Morfoloxía verbal"
  Francisco Fernández Rei (1993): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. (Universidade de Santiago de Compostela, 1989), Ramón Lorenzo (ed.), VIII (1996), 617-637 - Capítulo de libro
 • “Atlas Lingüístico Galego. Vol. 1 Morfoloxía verbal"
  Francisco Fernández Rei (1992): Nazioarteko Dialektologia Biltzarrra. Agiriak. Actas del Congreso Internacional de Dialectología. Actes du Congrès International de Dialectologie. Proceedings of International Congres on Dialectology, 7, 357-395 - Capítulo de libro
 • "A Terra Navia Eo, O Bierzo e As Portelas. Delimitación xeográfica e caracterización lingüística do 'galego exterior`”
  Francisco Fernández Rei (1992): Comunicacións. I Congresoda Lingua e a Cultura galegas en Asturias, León e Zamora, Xosé Manuel García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 7-28 - Capítulo de libro
 • "Conservadurismo e innovación no sistema de desinencias verbais do galego: o perfecto"
  Francisco Fernández Rei (1991): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trier, 1986), Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemayer, vol. III. 632 644 - Capítulo de libro
 • "Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade"
  Francisco Fernández Rei (1991): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros da Galeguidade I" (5 6 7 de xullo de 1990. 0 Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca), X. M. González Reboredo / X. A. Fernández de Rota (coords.), Consello da Cultura Galega, 113-128 - Capítulo de libro
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”
  Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1990): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Francisco Fernández Rei (1988): Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978, Juárez, A. (ed.), Granada: TAT, 85-99 - Capítulo de libro
 • "Áreas lingüísticas do galego actual"
  Francisco Fernández Rei (1985): Actes del XVI Congrès Internacional de Lingüística i Filología Romàniques (Palma de Mallorca, 1980), Palma de Mallorca: Moll, tomo II, 485 495 - Capítulo de libro
 • "Seseo"
  Francisco Fernández Rei (1985): Gran Enciclopedia Gallega, T.28, 150-153 - Capítulo de libro
 • "Textos do Galego exterior: Piantón (A Veiga Oviedo), Paradaseca do Bierzo (León) e Lubián (Zamora). Caracterización lingüística"
  Francisco Fernández Rei (1985): Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes, I. , Oviedo / Madrid: Univ. de Oviedo / Ed. Gredos, 171-197 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Artigo
 • "O Atlas Lingüístico Galego, un paso adiante nos estudios de lingüística galega"
  Manuel González González (1983): Grial, 81, 267-286 - Artigo
 • "Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (1982): Grial, 77, 257-296 - Artigo
 • "Gheada"
  Francisco Fernández Rei (1981): Gran Enciclopedia Gallega, T. 16, 341-348 - Capítulo de libro
 • "Mapas lingüísticos"
  Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta, 89-100 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Capítulo de libro
 • Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo