Publications

The results of the general project of editing ALPI can be consulted on the webpage of CSIC’S Centro de Humanidades y Ciencias Sociales . The supplementary materials of the project (pictures and drawings) can also be accessed on this webpage.

We provide next a selection of the works published by the researchers who took part in the Galician projects pertaining to the work of editing and studying the materials.

 • Pérez Capelo, Carolina

  2011

  Os nomes do vento en Galicia e Portugal. Un estudo a partir dos datos do ALPI. En Armanda Costa, Isabel Falé e Pilar Barbosa (eds.)
  Textos seleccionados do XXIV Encontro Internacional da Associação Portuguesa de Lingüística, 465-480. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguistica.

 • Dubert García, Francisco

  2021

  Las formas reducidas de FACĔRE en el noroeste de la península ibérica: convergencia y divergencia geolingüísticas.
  Studia Linguistica Romanica 6, 163-191. PDF

 • Dubert García, Francisco

  2021

  Lo que el ALPI le ofrecía a la lingüística gallega en 1962.
  Dialectologia. Special Issue IX, 39-67. PDF

 • Dubert García, Francisco & Sousa, Xulio

  2020

  Measuring language contact in geographical space: Spanish loanwords in Galician.
  Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 87(2), 285-306. PDF

 • Dubert García, Francisco & Míguez, Vítor & Sousa, Xulio (eds.)

  2020

  Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. PDF

 • Lago Caamaño, Clara & Sousa, Xulio

  2021

  Cambio lingüístico y variación en el gallego rural del siglo XX: los perfectos verbales. Dialectologia. Special Issue IX, 285-310. PDF

 • Mouzo Villar, Rosa & Pérez Capelo, Carolina

  2014

  De Vilanova de Arousa a Vila Nova de Foz-Côa: a fronteira galego-portuguesa a estudo a partir dos materiais do ALPI. En Xulio Sousa, Marta Negro Romero & Rosario Álvarez (eds.)Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, 143-170. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. PDF

 • Mouzo Villar, Rosa & Pérez Capelo, Carolina

  2015

  Conditional sentences in the ALPI. A contrastive analysis of the peninsular northwest.Dialectologia. Special Issue V, 109-140. PDF

 • Mouzo Villar, Rosa

  2008

  Variacións dos nomes de parentesco a través do material galego do ALPI. En Alexandre Veiga & María Isabel González Rey (eds.) La diversité linguistique: Actes du XXXI Colloque de la Société internationale de linguistique fonctionnelle, 207-212. Lugo: Axac. PDF

 • Mouzo Villar, Rosa

  2009

  Análise contrastiva entre galego e portugués: as oracións condicionais no ALPI. En Armanda Costa, Isabel Falé e Pilar Barbosa (eds.) Textos seleccionados do XXIV Encontro Internacional da Associação Portuguesa de Linguistica, 589-596. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguistica. PDF

 • Mouzo Villar, Rosa

  2012

  Estudo motivacional das denominacións galegas de hijo menor no ALPI. Estudos de Lingüística Galega 4, 67-86. PDF

 • Mouzo Villar, Rosa

  2012

  Terms referring child of an unmarried woman in Galicia: diatopic variation and motivational study Dialectologia. Special Issue III, 95-109. PDF

 • Negro Romero, Marta

  2009

  O léxico tradicional no campo semántico das partes da cabeza: proposta de recuperación nos dicionarios normativos. Estudos de Lingüística Galega 9, 235-246. PDF

 • Negro Romero, Marta

  2012

  Names for the uvula in the west of the Iberian Peninsula: a geolinguistic approach. Dialectologia. Special Issue III, 111-128. PDF

 • Rodríguez Lorenzo, David

  2008

  Análise contrastiva entre os materiais do alg e do ALPI no campo léxico das partes do copo. En Alexandre Veiga & María Isabel González Rey (eds.) La diversité linguistique: actes du XXXI Colloque de la Société internationale de linguistique fonctionnelle, 219-223. Lugo: Axac. PDF

 • Rodríguez Lorenzo, David

  2011

  A gheada, un fenómeno innovador do galego. Evolución diatópica no século XX. En Armanda Costa, Isabel Falé e Pilar Barbosa (eds.) Textos seleccionados do XXIV Encontro Internacional da Associação Portuguesa de Lingüística, 453-465. Lisboa: Associação Portuguesa de Lingüística. PDF

 • Rodríguez Lorenzo, David

  2012

  The diatopic development of the aspects of twentieth-century Galician. A contrastive analysis of linguistic geography data. Dialectologia. Special Issue III, 143-156. PDF

 • Rodríguez Louredo, Eduardo

  2015

  On the use of the article with people's proper names in Galician. Dialectologia. Special Issue V, 167-190. PDF

 • Sousa, Xulio & Rodríguez, David

  2017

  Do espazo ó tempo: o cambio lingüístico en galego a partir da xeolingüística. En Xosé Luís Regueira Fernández & Elisa Fernández Rei (eds.) Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, 241-269. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. PDF

 • Sousa, Xulio & Negro Romero, Marta

  2019

  Áreas léxicas e dominios lingüísticos no noroeste peninsular. Madrygal 22, 223-239. PDF

 • Sousa, Xulio & Álvarez, Rosario

  2017

  A investigación sobre a variación lingüística do galego: desde o ALGa ata a actualidade. Labor Histórico 3(1), 63-75. PDF

 • Sousa, Xulio

  2008

  Notas sobre o Atlas Lingüístico de la Península Ibérica en Galicia. En Mercedes Brea, Francisco, Fernández Rei & Xosé Luís Regueira (eds.) Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, 299-306. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. PDF

 • Sousa, Xulio

  2008

  Voces de animais e voces humanas. En Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Suris & Eduardo Moscoso Mato (eds.) A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, 645-651. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. PDF

 • Sousa, Xulio

  2010

  Entre el atlas lingüístico y el diccionario. Un diccionario de léxico tradicional a partir de los materiales del ALPI. En Ignacio Ahumada (ed.) Metalexicografía variacional. Diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad, 237-256. Málaga: Universidad de Málaga. PDF

 • Sousa, Xulio

  2011

  El estudio de la variación espacial de las lenguas: personas, lugares y palabras. En Colón Domènech, Germá & Lluís Gimeno Betí (eds.) Noves tendències en la dialectologia contemporània, 117‐146. Castelló de la Plana: Universitat Jaume. PDF

 • Sousa, Xulio

  2012

  Dialect change and variation: the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Dialectologia. Special Issue III, 189-207. PDF

 • Sousa, Xulio

  2020

  From regional dialects to the standard: Measuring linguistic distance. Special Issue. Contemporary Perspectives in Geolinguistics and Dialectology. PDF

 • Sousa, Xulio

  2020

  Humanidades digitales y geografía lingüística: la edición digital del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. En A. Gallego & Francesc Roca (eds.) Dialectología digital del español, 139-158. Santiago de Compostela: USC.

 • Sousa, Xulio

  2021

  La investigación geolingüística en Galicia: del siglo XX al siglo XXI. En A. Arejita (ed.) Aniztasuna: hizkeren berba-mintzoak - Euskaltzaindiaren II. Nazioarteko Dialektologia Biltzarra, 121-136. Bilbo: Euskaltzaindia.

 • Sousa, Xulio

  2021

  Odres nuevos para vino añejo: la edición digital del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. En M. Avanzi, N. LoVecchio, A. Millour & A. Thibault (eds.) Nouveaux regards sur la variation dialectale / New Ways of Analyzing Dialectal Variation, 91-107. Strasbourg: Éditions de Linguistique et de Philologie. PDF

 • Sousa, Xulio

  2022

  El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el gallego del siglo XX. En Isabel Molina Martos & Pilar García Mouton (eds.) Geolingüística en la península ibérica, 55-70. Madrid: CSIC.

We use cookies of third parties for statistical purpouses of our webpage. More info in our COOKIES POLICY

Accept