Paulo Martínez Lema publications

 • “Uma Utilidade para o Reconhecimento de Topónimos em Documentos Medievais / A Tool for Toponym Recognition in Medieval Documents”
  Xavier Canosa / Pablo Gamallo / Francisco Xavier Varela Barreiro / José Ángel Taboada / Paulo Martínez Lema / Marcos García (2019): LinguaMÁTICA, 11, 1, 3-15 - Artigo
 • "Toponímia(s) galego-portuguesa(s): unha tentativa de comparación"
  Paulo Martínez Lema (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "Toponimia romance e estratexias de latinización na documentación medieval galega"
  Paulo Martínez Lema (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Os estudos de onomástica en Galicia"
  Paulo Martínez Lema (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Paulo Martínez Lema (2014): Scriptum Digital, 3, 95-132 - Artigo
 • Paulo Martínez Lema (2014): Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques, Tort i Donada, J. / M. Montagut i Montagut (eds.), Barcelona: Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística), 1280-1289 - Capítulo de libro
 • Paulo Martínez Lema (2012): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 15, 97-105 - Artigo
 • "Cuestións de toponimia galega. Unha visión panorámica"
  Paulo Martínez Lema (2012): Centro de Estudos Galegos (Universidade Complutense de Madrid), 11 de abril de 2012 - Artigo
 • Paulo Martínez Lema / Rocío Dourado Fernández / César Osorio Peláez (2010): Toponimia e cartografía, Xulio Sousa Fernández (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 239-263 - Capítulo de libro
 • Paulo Martínez Lema (2010): , Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico - Libro
 • Paulo Martínez Lema (2009): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 527-535 - Capítulo de libro
 • Paulo Martínez Lema (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 67-83 - Artigo
 • Paulo Martínez Lema (2008): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, E. González Seoane / A. Santamarina / X. Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 217-233 - Capítulo de libro
 • Paulo Martínez Lema (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 155-162 - Capítulo de libro
 • Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos
  Gonzalo Navaza Blanco / Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández (2007): , Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos, (1ª edición, 1990) - Libro
 • “Os mares son os mesmos, o que cambian son os nomes. Sobre algunhas denominacións dos golpes de mar na Costa da Morte e na Mariña Oriental”
  Rocío Dourado Fernández / Paulo Martínez Lema (2007): Actas do I Congreso da Mocidade Investigadora (25-26 de outubro de 2007), J. Evans Pim / B. Kristensen / O. Crespo (eds.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / IGESIP, 197-202 - Capítulo de libro
 • Paulo Martínez Lema (2007): Revista Galega de Filoloxía, 8, 125-155 - Artigo
 • "Antroponimia de Begonte"
  Paulo Martínez Lema (2006): II Congreso Internacional de Onomástica Galega, Pontevedra, 19, 20 e 21 de outubro de 2006 - Presentación
 • "Proxecto e método do Gran Diccionario Xerais da Lingua"
  Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, pp. 527-537 - Capítulo de libro