Researchers publications

 • Rosario Álvarez Blanco (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 37-53 - Book chapter
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 179-194 - Book chapter
 • “Informática e lexicografía”

  Antón Santamarina Fernández (1996): Lingüística e informática, J. Gómez Guinovart / A. M. Lorenzo Suárez / A. Aguilar-Amat Castillo et alii (ed.), Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, 9-29 - Book chapter
 • "Enxebreza, purismo e diferencialismo nas Coplas de Sarmiento"

  Ernesto X. González Seoane (1996): I Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996 - Talk
 • "O debate sobre a independencia do galego na última década do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / R. Álvarez Blanco (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 121-131 - Book chapter
 • A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego

  Francisco Fernández Rei, Carme Hermida Gulías (1996): , Santiago de Compostela: Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega - Book
 • "O galego de Asturias, León e Zamora. Situación sociolingüística"

  Francisco Fernández Rei (1996): Actas del Congreso Internacional Luso Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 al 3 de diciembre de 1994), J. M. Carrasco / A. Viudas Camarasa (eds.), Cáceres: Universidad de Extremadura, I, 1996, 277 308 - Book chapter
 • "¿Mudaron as cousas? ¿Que foi o que cambiou nos últimos 25 anos?"

  Francisco Fernández Rei (1996): Revista Galega de Educación [= A normalización da lingua na encrucillada], 25, 5-9 - Article
 • “A posición do galego, lingua románica reemerxente”

  Francisco Fernández Rei (1996): Homenaxe á Profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / Rosairo Alvarez (eds.), Santiago de Compostela: Departamento de Filología Galega / Servicio de Publicacións da Universidade, 15-46 - Book chapter
 • Henrique Monteagudo Romero (1996): Grial, 129 - Article
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"

  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Article
 • María Álvarez de la Granja (1996): Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 2, 17-36 - Article
 • Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta

  Ramón Lorenzo Vázquez, Rosario Álvarez Blanco (1996): , Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Book
 • Rosario Álvarez Blanco (1996): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 23, 11-35 - Article
 • "Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales"

  Rosario Álvarez Blanco (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 157-202 [vid. 2003, reimpresión capítulo] - Book chapter
 • Guía bibliográfica de lingüística galega

  Xosé Luís Regueira Fernández, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz, F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Book
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 449-475 - Article
 • “Norma e estándar”

  Antón Santamarina Fernández (1995): Estudios de sociolingüística galega sobre a norma do galego culto, H. Monteagudo (ed.), Vigo: Galaxia, 53-98 - Book chapter
 • Francisco Dubert García (1995): Cadernos de lingua, 11, 71-101 - Article
 • Francisco Dubert García (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 125-155 - Article

Pages