Researchers publications

 • “Cinco anos de A Trabe de Ouro”

  Francisco Fernández Rei (1995): Historias e outros contos [revista do MEU Movimento Estudantil Universitario], 12, 40-43 - Article
 • "Aspectos teóricos y metodológicos de la confección de atlas lingüísticos: el Atlas Lingüístico Galego"

  Francisco Fernández Rei (1995): Rede temática de grupos de investigación sobre "Variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica", coordinada polo Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona., Universitat de Barcelona, 27 de novembro de 1995 - Talk
 • "A ‘questione della lingua galega’”

  Francisco Fernández Rei (1995): Estudios de sociolingüistica galega. Sobre a norma do galego culto, H. Monteagudo (ed.), Vigo: Galaxia, 177-195 - Book chapter
 • Ramón Mariño Paz (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 157-189 - Article
 • Gramática Galega

  Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Regueira Fernández, Henrique Monteagudo Romero (1995): , Vigo: Galaxia / CRTVG [reimpresión de Galaxia 1986] - Book
 • “O galego. A recuperación da autoestima / El gallego. La recuperación de la autoestima”

  Rosario Álvarez Blanco (1995): Vela Mayor, 6, 81-96 - Article
 • “Bilingüismo e fronteiras: o caso galego”

  Antón Santamarina Fernández (1994): Associação Portuguesa de Linguística. Encontro Regional (Miranda do Douro. 1993) Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade, Lisboa: Colibri, 247-261 - Book chapter
 • “O Prólogo de Carles Riba á 2ª edición do Diccionari Fabra e Nós”

  Antón Santamarina Fernández (1994): Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I congreso: Santiago de Compostela, abril de 1993, X. Alonso Montero / X. M. Salgado (eds.), Vigo: Galaxia, 247-255 - Book chapter
 • “Proposta de programa de normalización lingüística para os concellos de Asturias de fala galega”

  Antón Santamarina Fernández (1994): Actas das Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias: na busca das raíces da Terra Navia-Eo, F. Fernández Rei (ed.), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 243-264 - Book chapter
 • "O vocalismo galego. Situación actual"

  Carme Ares Vázquez (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románica (Santiago, 1989), R. Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Vol. VI, pp. 127-140 - Book chapter
 • Eduardo M. Moscoso Mato (1994): Cadernos de lingua, 9, 129-162 - Article
 • "Concepcións do galego estándar nos gramáticos galegos do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 75-98 - Talk
 • Ernesto X. González Seoane (1994): Cadernos de lingua, 10, 89-102 - Article
 • A. R. Castelao: Retrincos. Un ollo de vidro. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane e Dolores Vilavedra

  Ernesto X. González Seoane, Dolores Vilavedra (1994): , Ernesto X. González Seoane / Dolores Vilavedra (eds.), Vigo: Galaxia - Book
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1994): Cadernos de lingua, 10, 103-118 - Article
 • Lingua e cultura galega de Asturias. Actas das I Xornadas da Lingua e da Cultura Galegas de Asturias. 'Na busca das raíces da Terra Navia Eo'. Homenaxe a Dámaso Alonso

  Francisco Fernández Rei, (ed.) (1994): , Vigo: Ed. Xerais de Galicia - Book
 • "Os Traballos de Dámaso Alonso sobre o galego de Asturias e o ancarés. A súa importancia na historia da lingüística galega"

  Francisco Fernández Rei (1994): Lingua e cultura” galega de Asturias, Fernández Rei, F. (ed.), Vigo: Xerais de Galicia, 149-170 - Book chapter
 • "Linguas fronteirizas: o galego da franxa occidental de Asturias e de Castela León"

  Francisco Fernández Rei (1994): Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade. Actas do encontro regional da Associação Portuguesa de Linguística. Miranda do Douro. Setembro de 1993, Associação Portuguesa de Linguística / Ed. Colibri, 227-246 - Book chapter
 • "Áreas lingüísticas do galego”

  Francisco Fernández Rei (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik, Günter Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt (eds.), Tübingen: Niemeyer, VI,2, 98-110 - Book chapter
 • "Contribución das organizacións políticas á normalización da lingua galega (1963 1989)"

  Francisco Fernández Rei (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela,1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 51-74 - Book chapter

Pages