Antón Santamarina Fernández publications

 • Antón Santamarina Fernández (2019): Gramáticos e gramáticas. Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Rosario Álvarez (ed.), A Coruña: Real Academia Galega - Capítulo de libro
 • "A Gramática de Saco no contexto da emerxencia destes estudos no seu tempo"
  Antón Santamarina Fernández (2018): Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación da Gramática gallega, Ourense, 22 novembro 2018 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 149-163 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2015): Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - ILG publication
 • “O Atlas Lingüístico Galego”
  Antón Santamarina Fernández (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • Antón Santamarina Fernández (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 201-212 - Capítulo de libro
 • "As normas ortográficas e morfolóxicas do ’82 e o estándar galego actual"
  Antón Santamarina Fernández (2012): Simposio ILG 2012: Un galego común, fiel a si mesmo. Trinta anos de estandarización: 1982-2012, Santiago de Compostela, 11-20 de decembro de 2012 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández / Francisco Xavier Varela Barreiro (2009): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - ILG publication
 • Antón Santamarina Fernández (2009): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 36, 4-11 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 325-350 - Capítulo de libro
 • "Los diccionarios de diccionarios y el diccionario histórico de la lengua gallega"
  Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández (2007): Coloquio Internacional sobre Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorromances, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 25-27 de outubro de 2007 - Presentación
 • Xacinta Varela Martínez / Antón Santamarina Fernández (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 257-308 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 9-13 - Capítulo de libro
 • Manuel González González / Antón Santamarina Fernández (2004): A Coruña: Real Academia Galega - Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza
  Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández (2004): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Rosario Álvarez Blanco / Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - ILG publication
 • Antón Santamarina Fernández (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 1, 21-36 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (2003): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • Antón Santamarina Fernández (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 53-92 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández (2002): Dialectoloxía e léxico, R. Álvarez / F. Dubert / X. Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 383-385 - Capítulo de libro
 • “A recuperación e salvagarda da toponimia galega"
  Antón Santamarina Fernández (2002): Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística (9 e 10 de novembro de 2000), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 253-262 - Capítulo de libro
 • “A journey through Galician onomastics”
  Antón Santamarina Fernández (2002): Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, A. I. Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, vol.1, 3-30 - Capítulo de libro
 • Diccionario de diccionarios (versión 1)
  Antón Santamarina Fernández (2001): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • Diccionario de diccionarios (versión 2)
  Antón Santamarina Fernández (2001): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • “O diccionario enciclopédico gallego-castellano de don Eladio Rodríguez González: algunhas reflexións sobre a súa historia externa e o seu significado na lexicografía galega”
  Antón Santamarina Fernández (2001): Actas das Xornadas sobre Eladio Rodríguez González (2001. Ourense), Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 17-34 - Artigo
 • “Os lexicógrafos galegos, historia dunha profesión”
  Antón Santamarina Fernández (2001): Eladio Rodríguez González: Día das Letras Galegas 2001, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1999): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas
  Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina Fernández / (eds.) (1999): , Santiago de Compostela: Universidade - Libro
 • A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega
  Antón Santamarina Fernández (1998): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “Galego "boliga, apoupar", castelán "boñiga, apopar": sobre dúas palabras galegas e a representación do galego no DCECH”
  Antón Santamarina Fernández (1998): Homenaxe a Ramón Lorenzo, D. Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, 949-963 - Capítulo de libro
 • Corrixe. Corrector ortográfico da lingua galega
  José F. Álvarez Rodríguez / Mª Jesús Rodríguez / Rosario Álvarez Blanco / Manuel González González / Antón Santamarina Fernández (1997): , Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia / Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela, [Equipo lingüístico: Antón Santamarina (dir.) e Manuel González / Rosario Álvarez] - Presentación
 • “O Padre Sarmiento, precursor dos estudios románicos"
  Antón Santamarina Fernández (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo: actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995), Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol.2, 31-65 - Capítulo de libro
 • “Informática e lexicografía”
  Antón Santamarina Fernández (1996): Lingüística e informática, J. Gómez Guinovart / A. M. Lorenzo Suárez / A. Aguilar-Amat Castillo et alii (ed.), Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, 9-29 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1995): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • “Norma e estándar”
  Antón Santamarina Fernández (1995): Estudios de sociolingüística galega sobre a norma do galego culto, H. Monteagudo (ed.), Vigo: Galaxia, 53-98 - Capítulo de libro
 • “Proposta de programa de normalización lingüística para os concellos de Asturias de fala galega”
  Antón Santamarina Fernández (1994): Actas das Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias: na busca das raíces da Terra Navia-Eo, F. Fernández Rei (ed.), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 243-264 - Capítulo de libro
 • “O Prólogo de Carles Riba á 2ª edición do Diccionari Fabra e Nós”
  Antón Santamarina Fernández (1994): Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I congreso: Santiago de Compostela, abril de 1993, X. Alonso Montero / X. M. Salgado (eds.), Vigo: Galaxia, 247-255 - Capítulo de libro
 • “Bilingüismo e fronteiras: o caso galego”
  Antón Santamarina Fernández (1994): Associação Portuguesa de Linguística. Encontro Regional (Miranda do Douro. 1993) Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade, Lisboa: Colibri, 247-261 - Capítulo de libro
 • “Vicente Risco lexicógrafo”
  Antón Santamarina Fernández (1993): Risco, Vicente. Pr'o catálogo da léngoa galega: Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 13-16 - Capítulo de libro
 • "Dynamisme économique et identité [en Galice]”
  Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina Fernández (1992): Actes del Collòqui Identitat Culturala e Dinamisme Económic, Albi: Institut d'Estudis Occitans / Seccion de Tarn, 125 142 - Capítulo de libro
 • “Sobre a normativización do galego exterior”
  Antón Santamarina Fernández (1992): Comunicacións. I Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora (Celanova, 1989), X. M. García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 37-41 - Capítulo de libro
 • “Problemas para la restauración de topónimos gallegos”
  Antón Santamarina Fernández (1991): Actas de las I Jornadas de onomástica, toponimia (Vitoria-Gasteiz), E. Knörr / M. A. Líbano (eds.), Bilbao: Euskaltzaindia, 237-248 - Capítulo de libro
 • “De lexicografía galega, un diccionario máquina”
  Antón Santamarina Fernández (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol.1, 491-496 - Capítulo de libro
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”
  Antón Santamarina Fernández / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1990): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - ILG publication
 • Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias
  B. Fernández Braña / X. C. Álvarez Blanco / X. Babarro González / Francisco Fernández Rei / C. Martínez González / A. Meilán García / Antón Santamarina Fernández (1990): , [Eilao] : Mesa prá Defensa del Galego de Asturias - Libro
 • “Estado e tarefas da lingüística galega”
  Antón Santamarina Fernández (1989): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique el de Philologie Romanes (Trier, 1986), D. Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer, VII, 289-310 - Capítulo de libro
 • Sprachnormierung und Standardsprache (Norma e estándar)
  Antón Santamarina Fernández (1988): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), G. Holtus / M. Metzelin / C. Schmit (coords.), Tübingen: Max Niemeyer, 6, 66-79 - Capítulo de libro
 • Léxicos: matemáticas, física, química
  Antón Santamarina Fernández / Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • Historia da lingua galega
  Antón Santamarina Fernández / Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • Cancioneiro galego de tradición oral
  Antón Santamarina Fernández / D. Shubarth (1982): , A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Libro
 • Antón Santamarina Fernández (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 243-249 - Artigo
 • Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 59-106 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 307-323 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (1975): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 2, 7-12 - Artigo
 • Cuestionario do Atlas Lingüístico Galego
  Constantino García / Antón Santamarina Fernández / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1974): , Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela - Libro
 • Antón Santamarina Fernández (1974): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 1, 16-30 - Artigo
 • Antón Santamarina Fernández (1974): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 1, 233-236 - Artigo