versión 2.1 (2007)

Colaboracións Comerciais

Empresas privadas participantes no desenvolvementoColaboracións vixentes

Política Linguística Colaboración comercial (actual) –baixo contrato co Instituto da Lingua Galega (USC)–consistente na construción do sistema informático de xestión e de consulta a través de internet da versión 2 do TMILG (ano 2007).Colaboracións noutrora

Centro Ramón Piñeiro Colaboración comercial (noutrora) –baixo contrato co Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades– na elaboración do sistema informático da versión 1 do TMILG (ano 2004).