versión 2.1 (2007)

Resultados

Teses de doutoramento

Memorias de licenciatura, tesiñas

Libros, Artigos e capítulos de libro

A

 • Álvarez Blanco, R. (1994): “As formas de dativo e a expresión do número en galego medieval: lle / lles, llo / llelo”, Verba, 21, pp. 133-166.
 • Álvarez Blanco, R. (no prelo): “Variación dialectal no período da emerxencia”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Álvarez Blanco, R. / Xove Ferreiro, X. (2005): “Alternancia vocálica en verbos do tipo servir no galego medieval”, in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 19-40.
 • Álvarez de la Granja, M. (2005): “Glosario de locucións adverbiais do galego medieval”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 7, pp. 13-40.
 • Álvarez Pérez, X.A. / Varela Martínez, X. / Santamarina, A. (2006): “Permanencia de léxico antigo no galego actual: o caso de quiroga”, in R. Álvarez / F. Dubert / X. Sousa (eds.): Lingua e territorio. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 257-308.

B

 • Beltrán, V. (no prelo): “Lusismos poéticos: de la poética a la preceptiva literaria”. in G. Lanciani (ed.): O português no mundo. Roma.
 • Bestilleiro Bello, X. (2005): “O radical do tema de presente do verbo "trager" no galego medieval : estudo diacrónico”, Revista Galega de Filoloxía, 6, pp. 11-50.
 • Boullón Agrelo, A.I. (2004): “Consideracións sobre os primeiros textos escritos en galego na Idade Media”, in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 45-68.
 • Boullón Agrelo, A.I. / González, D. (no prelo): “Dos usos latinos aos usos romances: o tratamento da antroponimia”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Bravo, I. / Vázquez, M.L. / Fernández Rei, F. (2006): “A configuración do espazo a través do léxico: fragas, freitas e lameiros” , in R. Álvarez / F. Dubert / X. Sousa (eds.): Lingua e territorio. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 357-385.

C

 • Cereixo Silva, A. (1998): “Os modificadores oracionais en –mente no galego medieval”, Cadernos de lingua, 18, pp. 97-108.
 • Cereixo Silva, A. (2000): “A marcaxe do complemento indirecto na Crónica Troiana”, in I. de Riquer / E. Losada / H. González (eds.): Professor Basilio Losada: ensinar a pensar con liberdade. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 253-259.
 • Cereixo Silva, A. (2000): “O Complemento indirecto cos verbos de dicción, marcaxe e colocación”, in Dieter Kremer (ed.): Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos: un século de estudios galegos, Galicia fóra de Galicia: Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras, Cátedra de Cultura Gallega (17 a 21 de abril de 2000) / Asociación Internacional de Estudios Galegos. Vol. 1. Sada: Ediciós do Castro / Trier: Centro de Documentación de Galicia da Universidade de Trier, pp. 143-155.
 • Corral Díaz, E. (2005):Conorto na tradición da lírica galego‑portuguesa”, in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumedas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 541‑551.
 • Couceiro, X.L. (2004): “A cantiga do Beato de Valcavado”, in Álvarez, R. / Santamarina, A. (eds.): (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp. 101-110.
 • Couceiro, X.L. (2004): “As cantigas a través das escolmas galegas (1886-1975)”, in Brea, M. (ed.): O Cancioneiro da Ajuda cen anos despois. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), pp. 427-442.
 • Couceiro, X.L. (2005): “CODOLGA na investigación do léxico hispánico primitivo”, in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumedas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 83-101.

D

 • Dacosta Alonso, M. (2004): “A coordinación na lingua medieval, a través das Cantigas de Amor e de Escarnio, Os Miragres de Santiago, A Crónica Troiana e A Coronica de Iria”, in Rosario Alvarez / Francisco Fernández / Antón Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 157-176.
 • Díaz Pérez, M.D. (2004): “A estructura comparativa na Crónica Troiana”, in Rosario Alvarez / Francisco Fernández / Antón Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 177-193.
 • Dietrich, Susanne (2007): “El proyecto Mocrotoponimia de Galicia ¿una investigación onomástica?”, in D. Kremer (ed.): Onomástica galega. Con especial consideración da situación prerromana. Santiago de Compostela: Universidade [Anexo 58 de Verba], pp. 149-156.
 • Dourado Fernández, Rocío (no prelo): “Aproximación á toponimia menor da parroquia da Devesa (Ribadeo)”, in L. Méndez / G. Navaza (eds.): Actas do II Congreso Internacional de Onomástica Galega. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica / Instituto da Lingua Galega / Universidade de Vigo.

G

 • González García, L. (2005):Castelán a hecho, galego a eito: dúas locucións de diferente fortuna”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 7, pp. 91-117.
 • Gutiérrez Pichel, R. (2004): “Edición dun texto medieval. Acta da apertura do testamento de Martín de Pazos (1422)”, Murguía, 3, pp.
 • Gutiérrez Pichel, R. (no prelo): “A documentación ‘non dispositiva’ na emerxencia do galego escrito”, Cadernos de Lingua, 29.
 • Gutiérrez Pichel, R. (no prelo): “Documentación medieval do mosteiro de Santa María de Pesqueiras”, in E. Moscoso / L. Fontoira / E. Corral (eds.): Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade.
 • Gutiérrez Pichel, R. / Cabana Outeiro, A. (no prelo): “Parámetros para o estudo da introdución do romance na documentación notarial galega”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.

L

 • López Martínez, M.S. (2004): “Os verbos denominativos na lingua medieval: chamar”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 195-208.
 • López, M.S. / Moscoso, E. (no prelo): “A morfoloxía no Cancioneiro da Ajuda”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Lorenzo Gradín, P. (2005): “A ignominia dunha carreta: Lanzarote e o coteife afonsí” , in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 567-583.

M

 • Macêdo, Anna Maria Nolasco de (2004): “Locuções prepositivas nas Cantigas de Santa Maria”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 235-239.
 • Mariño Paz, R. (1992): “O sufixo número-persoal da P5 en galego: o retroceso moderno da solución cantás”, Cadernos de Lingua, 5, pp. 75-97.
 • Mariño Paz, R. (1994): “Sobre certas alteracións do vocalismo tónico en galego e mais en portugués. Consideracións acerca da posible influencia metafonética exercida por /-e/ átono final de palabra”, Verba, 21, pp. 85-111.
 • Mariño Paz, R. (1998a): “Notas sobre a historia das terminacións -ión/-ón en galego”, in D. Kremer (ed.): Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, pp. 725-760.
 • Mariño Paz, R. (1998b): “Sobre o cambio morfolóxico menço > minto / mença > minta, senço > sinto / sença > sinta”, in X.L. Couceiro / L. Fontoira (eds.): Día das Letras Galegas 1998. Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas. Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega - Universidade, pp. 143-150.
 • Mariño Paz, R. (1999): “Os reflexos do grupo consonántico latino /ks/ no galego medieval”, Verba, 26, pp. 43-79.
 • Mariño Paz, R. (1999): “O tratamento do grupo heterosilábico /kt/ no galego medieval”, in A. C. Macário Lopes & C. Martins (orgs.): Actas do XIV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística (Aveiro, 1998). Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística, vol. 2, pp. 113-134.
 • Mariño Paz, R. (2000): “Cronoloxía da regularización dos temas de perfecto dos verbos valer e doer en galego”, in J. L. Rodríguez (ed.): Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Vol. I. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade, pp. 699-711.
 • Mariño Paz, R. (2002a): “A desnasalización vocálica no galego medieval”, Verba, 29, pp. 71-118.
 • Mariño Paz, R. (2002b): “O cambio morfolóxico moiro > morro, moira > morra e a completa regularización do verbo morrer”, in R. Lorenzo (coord.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 201-209.
 • Mariño Paz, R. (2004): “Diacronía da Formación do Plural dos Nomes Oxítonos Galegos Terminados en /l/ no Singular”, in A. M. Brito et alii (orgs.): Linguística Histórica e História da Língua Portuguesa. Actas do Encontro de Homenagem a Maria Helena Paiva (Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 5-6 de novembro de 2003). Universidade do Porto, pp. 169-195.
 • Mariño Paz, R. (2005a): “Cronoloxía da desaparición dos participios verbais terminados en –udo en fontes galegas medievais”, in G. M. Rio-Torto et alii (coords.): Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela. Universidade do Porto, vol. 2, pp. 795-809.
 • Mariño Paz, R. (2005b): “Cronoloxía da extinción dos lexemas criv- / crev- e siv- / sev- dos temas de perfecto dos verbos cre(e)r e se(e)r no galego medieval”, in A. I. Boullón Agrelo / X. L. Couceiro Pérez / F. Fernández Rei (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 191-204.
 • Mariño Paz, R. (2005c): “Forma e función do sufixo –uel no galego medieval”, Cadernos de Lingua, 27, pp. 155-193.
 • Mariño Paz, R. (2006): “Heterosilabicación e coalescencia de hiatos en posición interior de palabra no galego medieval (séculos XIII-XVI)”, Verba, 33, pp. 69-101.
 • Mariño Paz, R. (2007): "Edición e estudo lingüístico do romance de María Francisca de Isla y Losada ao Cura de Fruíme (ca. 1774‑1777),Revista Galega de Filoloxía, 8, pp. 57-98.
 • M[ariño] P[az], R. / V[arela] B[arreiro], X. (2000): "Historia da lingua galega", in Apéndice da Gran Enciclopedia Gallega, tomo XXXIV, pp. 213-238.
 • Mariño, R. / Varela, X. (2005): “O uso dos signos gráficos <u>, <V> e <U> no Cancioneiro da Ajuda”, in M. Brea (coord.): Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda hoxe. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, pp. 309-374.
 • Martínez Calvo, M.L. (1998): “¿Fonosimbolismo en Mendinho?”, in X.L. Couceiro / L. Fontoira (eds.): Martin Codax, Mendiño, Johan de Cangas: Día das Letras Galegas. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 151-160.
 • Martínez Calvo, M.L. (2004): “Os sufixos nominais na Crónica Troiana”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 209-218.
 • Martínez Lema, P. (2007): “Nomes de posesor na toponimia do concello de Begonte (Lugo)”, Revista Galega de Filoloxía, 8, pp. 125-155.
 • Martínez Lema, P. (2007): “Orotoponimia da comarca da Barbanza no tombo de Toxos Outos”, in Actas do I Congreso da Mocidade Investigadora (no prelo).
 • Martínez Lema, P. (no prelo):Togis/Spinis/Tribulis: mecanismos de latinización de toponimia romance no tombo de Toxos Outos”, in E. Moscoso / L. Fontoira / E. Corral (eds.): Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade.
 • Martínez Lema, P. (no prelo): “Achegamento á antropotoponimia do concello de Vilalba (Lugo)”, in F. Fernández Rei / X.L. Regueira / M. Brea (eds.): Estudos en homenaxe ao profesor Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Universidade.
 • Martínez Lema, P. (no prelo): “Antropotoponimia de Begonte”, in L. Méndez / G. Navaza (eds.): Actas do II Congreso Internacional de Onomástica Galega. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica / Instituto da Lingua Galega / Universidade de Vigo.
 • Martínez Lema, P. (no prelo): “Os córpora do Instituto da Lingua Galega: o TMILG”, in A. Santamarina / E. Seoane / X. Varela (eds.): A lexicografía galega do século XXI. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Martínez Lema, P. (no prelo): Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos. Noia: Toxosoutos.
 • Martins, A.M. (no prelo): “O primeiro século do português escrito”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Martínez Eiras, M.E. (2004): “Os sufixos verbais na Crónica Troiana”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 219-225.
 • Méndez, L. / Rodríguez, R. (no prelo): “Textos primitivos da franxa oriental”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Moscoso Mato, E. (1996): “Valores da construcción ‘ser + participio’ en galego medieval, Os miragres de Santiago”, in R. Lorenzo / R. Álvarez (coord.): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 277-301.
 • Moscoso Mato, E. (1999):Aver, verbo de posesión na Idade Media”, in R. Álvarez / D. Vilavedra (coords.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Vol. II. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 739-749.
 • Moscoso Mato, E. (2004): “Antepretérito sintético e analítico en galego medieval”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 227-233.
 • Moscoso Mato, E. (2005): “Perífrases de infinitivo con aver e ter no galego medieval” , in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 239-252.

R

 • Rodríguez Guerra, A. (2001): “Conxuncións e locucións conxuntivas en galego medieval”, Verba, 28, pp. 207-258.
 • Rodríguez Guerra, A. (2001): “Os esquemas causais en galego medieval”, in X.L. Regueira / A. Veiga (eds.): Da gramática ó diccionario: estudios de lingüística galega. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 225-247.
 • Rodríguez Guerra, A. (2004): “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non‑clíticos do latín ó galego medieval ”, Verba, 31, pp. 151-186.
 • Rodríguez Guerra, A. (2005): “Parámetros (co)implicados na ordenación de constituíntes oracionais en latín”, in G. M. Rio-Torto et alii (coords.): Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela. Universidade do Porto, vol. 2, pp. 51-70.
 • Rodríguez, A. / Varela, X. (no prelo): “As grafías no Cancioneiro da Ajuda”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.

S

 • Silva Domínguez, C. (1998):Galego, romanço, nossa linguage: o nome da lingua na prosa medieval de creación”, Verba, 25, pp. 325-343.
 • Silva Domínguez, C. (2001):Aver seu acordo, fazer sua oraçõ: a participación do posesivo na construcción de lexías complexas do galego medieval”, in X.L. Regueira e A. Veiga (eds.): Da gramática ó diccionario. Estudios de lingüística galega. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 249‑264.
 • Silva Domínguez, C. (2002): “A perda da serie reducida feminina do posesivo en textos notariais galegos e portugueses da época medieval: cronoloxía e pautas no proceso de difusión da innovación”, Verba, 29, pp. 153-188.
 • Silva Domínguez, C. (2002): “As formas reducidas do paradigma dos posesivos en galego medieval”, in R. Lorenzo (coord.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 277–290.
 • Silva Domínguez, C. (2004): “Procedementos de determinación no galego medieval. Estudio dos determinantes na Crónica Troiana”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 277-298.
 • Soto Andión, X. (2004): “Aproximación histórica ás formas verbais dicir, querer e facer”, in R. Alvarez / F. Fernández / A. Santamarina (eds.): A lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional (16-20 de setembro de 1996). Vol. III. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 299-315.
 • Sousa Fernández, X. (1998): “Esquemas sintácticos do verbo preguntar en galego medieval”, in D. Kremer (ed.): Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, pp. 687-696.
 • Sousa Fernández, X. (1999): “O verbo enviar en construccións con infinitivo nos textos medievais galegos”, in R. Álvarez / D. Vilavedra (coords.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Vol. I. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 979-988.
 • Sousa Fernández, X. (2002): “Graos de gramaticalización de dúas construccións con infinitivo na lingua medieval: enviar + infinitivo e mandar + infinitivo”, in R. Lorenzo (coord.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 291-301.
 • Sousa Fernández, X. (2004): “A expresión do causado nas construcións causativas co verbo mandar en galego medieval”, in R. Álvarez / A. Santamarina (eds.) (2003): Discursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp. 577-696.
 • Sousa Fernández, X. (2004): “A interpretación sintáctica das construcións causativas da lingua medieval. Previvencias e residuos”, in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 253-273.

T

 • Tato Plaza, F.R. (1998): “Breve contribución á historia dos resultados de DĬCERE en galego”, in D. Kremer (ed.): Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, pp. 721-734.

V

 • Varela Barreiro, X. (1992): “Estudio dalgúns valores do pronome ‘un’”, Cadernos de Lingua, 6, 27-46.
 • Varela Barreiro, X. (1997): “A existencia de dúas expresións clíticas de segunda persoa singular en galego”, in Fernández Salgado, Benigno (ed.): Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos (Universidade de Oxford, 26-28 de setembro de 1994). Oxford: Oxford Centre of Galician Estudies, pp. 319-342.
 • Varela Barreiro, X. (1998):Verrá: os futuros irregulares con vibrante múltiple na Lirica Profana”, in X.L. Couceiro / L. Fontoira (eds.): Día das Letras Galegas 1998. Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas. Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega - Universidade, pp. 175-188.
 • Varela Barreiro, X. (1999a): “A evolución do radical dos pretéritos irregulares sigmáticos”, in R. Álvarez / D. Vilavedra (coords.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Vol. I. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 1047-1072.
 • Varela Barreiro, X (1999b): “As locucións prepositivas e a sobrepreposición do galego medieval ó moderno”, in A.C. Macário / C. Martins (orgs.): Actas do XIV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística (Aveiro, 28-30 de setembro de 1998). Braga: Associação Portuguesa de Linguística, pp. [545]-564.
 • Varela Barreiro, X. (1999c): “As locucións prepositivas en galego nos Séculos Escuros”, in X.L. Couceiro (coord.): Homenaxe ó profesor Camilo Flores. Santiago de Compostela: Universidade, vol. 1, pp. 350-370.
 • Varela Barreiro, X. (2001): “A emerxencia de Vario(s)”, Revista Galega de Filoloxía, 2, pp. 53-67.
 • Varela Barreiro, X (2002): “Ás voltas con ‘vario(s)’: de novo sobre a súa emerxencia en galego”, in R. Lorenzo (coord.): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 303-319.
 • Varela Barreiro, X. (2005): “Os usos das letras maiúsculas no Cancioneiro da Ajuda”, in A. Boullón / X.L. Couceiro / F. Fernández (eds.): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, pp. 275-288
 • Varela Sieiro, X. (no prelo): “Dos usos latinos aos usos romances: o tratamento do léxico”, in A. Boullón / H. Monteagudo (eds.): Na nosa lyngoage galega: A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega.
 • Varela Sieiro, X. (no prelo): Léxico cotián na Alta Idade Media de Galicia: arquitectura civil. Santiago de Compostela: Universidade (anexo de Verba).
 • Veiga, K. / Vilasó, M. / González, M. (2006): “Dialectoloxía e xeografía humana”, in R. Álvarez / F. Dubert / X. Sousa (eds.): Lingua e territorio. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, pp. 309-355.
 • Villar Marco, Elvira (1996): “Revisión da estructura apositiva. A súa presencia nas Cantigas de Santa María”, Verba, 23, pp. 199-250.