Estudo perceptivo da variación prosódica dialectal do galego - Related publications

 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): Simposio ILG 2013: Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 novembro - 3 decembro de 2013 - Presentación
 • "Abordagem dialectométrica das variedades prosódicas do Galego o do Português"
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): II Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 12 de xuño de 2013 - Presentación
 • "Achega ao estudo diacrónico das prosodias galega e portuguesa"
  Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25 de setembro de 2013 - Presentación
 • "A distancia prosódica percibida entre galego e portugués por falantes galegos"
  Elisa Fernández Rei (2013): XXXIII Romanistentag (sección Prosodie und Sprachkontakt in der Romania), Würzburg (Alemania), 22-25 de setembro de 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Adela Martínez Calvo (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2013): Xornadas de Dialectoloxía Perceptiva, Santiago de Compostela, 17-18 xaneiro 2013 - Presentación
 • “Variação prosódica em duas Línguas românicas: um estudo dialectométrico” [Póster]
  Rosa Lídia Coimbra / Albert Rilliard (2012): I Jornadas das Ciências da Linguagem do Centro de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro (Portugal), 20 xuño 2012 - Presentación
 • “L’Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman : un outil pour l’étude de la variation géo-prosodique”
  Michel Contini / Jean-Pierre Lai (2012): 20 Jahre digitale Sprachgeographie, Berlín, 2-3 novembro 2012 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei (2012): Seminario da rede Tecnoloxías e Análise dos Datos Lingüísticos, Santiago de Compostela, 15 novembro 2012 - Presentación
 • “How exemplar is Galician for Exemplar Phonology?”
  Francisco Dubert García (2012): Dialectes décisifs, Langues prototypiques, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Maison de la Recherche, 29 febreiro - 02 marzo 2012 - Presentación
 • "Contributo para o estudo percetivo de variantes dialectais prosódicas na fronteira galaico-portuguesa"
  Elisa Fernández Rei (2012): I Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 20 de xuño de 2012 - Presentación
 • "A entoación galega. Aproximación desde a dialectoloxía perceptiva"
  Elisa Fernández Rei (2012): X Congreso Internacional da AIEG. Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos, Cardiff/Caerdydd (Reino Unido), setembro de 2012 - Presentación
 • Rosa Lídia Coimbra / Albert Rilliard (2012): Proceedings of VIIth GSCP International Conference: Speech and Corpora, Heliana Mello / Massimo Pettorino / Tommaso Raso (eds.), Firenze: Firenze University Press, 273-277 - Artigo
 • “Testing the perception of speech rhythm on natural and artificial stimuli”
  Paolo Mairano (2012): Proceedings of the 6th International Conference Speech Prosody 2012, vol. II, Shanghai: Tongji University Press, 482-485 - Artigo
 • "Unha excursión polos dialectos do galego"
  Francisco Dubert García (2012): Centro de Estudos Galegos, Universidade Complutense de Madrid, 17 de xaneiro de 2012 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2012): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011, Álvarez Pérez, Xosé Afonso / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 71-91 - Artigo
 • “Mesures de la Variation Prosodique Diatopique en Portugais Européen”
  Rosa Lídia Coimbra / Albert Rilliard (2011): Estudios de Fonética Experimental, XX, 34-55 - Artigo
 • “Prominenze accentuali di frasi italiane nella percezione di un gruppo di studenti torinesi”
  Paolo Mairano (2011): Contesto comunicativo e variabilità nella produzione e percezione della lingua, B. Gili Fivela / A. Stella / L. Garrapa / M. Grimaldi (eds.), Roma: Bulzoni, 154-165 - Capítulo de libro
 • “Distancias prosódicas entre variedades románicas en el marco del proyecto AMPER”
  Michel Contini / Jean-Pierre Lai / Albert Rilliard (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Vol. IX, No. 1 (17), 17-26 - Artigo
 • "Enquêtes d'AMPER-GAL: Galicie"
  Elisa Fernández Rei (2011): Intonations Romanes, P. Mairano (coord.), Géolingüistique, hors série 4 - Capítulo de libro
 • “Spanish loan words in Galician. A quantitative analysis across the territory”
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández (2011): Methods in Dialectology 14, University of Western Ontario, 2-6 agosto 2011 - Presentación
 • “Geographical distance and linguistic areas in Galicia. A correlative analysis”
  Francisco Dubert García (2011): Limits and Areas in Dialectology, Universidade de Lisboa, Lisboa, 23-25 novembro 2011 - Presentación
 • “Estudio perceptivo de las marcas prosódicas de no continuidad”
  Noelia Engroba Vidal (2011): VCFE, Cáceres, 25-27 outubro 2011 - Artigo
 • "Entonación de las interrogativas totales en A Mezquita. Estudio perceptivo"
  Elisa Fernández Rei / Noelia Engroba Vidal (2011): V Congreso Internacional de Fonética Experimental, Cáceres, 25-27 outubro 2011 - Presentación
 • "Sobre linguas e fronteiras no noroeste da Península"
  Francisco Dubert García (2011): Ciencia, lengua y fronteras, Ramón de Andrés, Uviéu: Trabe, 427-442 - Artigo
 • “Developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. Dialectometrical analysis of 230 working maps”
  Francisco Dubert García (2011): Dialectologia et Geolinguistica, 19, 23-61 - Artigo
 • "Estudio perceptivo de la entonación de las interrogativas totales del gallego central"
  Elisa Fernández Rei / Noelia Engroba Vidal (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Volumen IX, Nº 1 (17),121-132 - Artigo
 • "La declinación en las interrogativas totales del gallego: estudio perceptivo"
  Elisa Fernández Rei (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Volumen IX, Nº 1 (17),121-132 - Artigo