Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias

Portada: 
Autor: 
Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.)
ISBN: 
978-84-92923-52-6
Editoriais: 
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega
Páxinas: 
326
Data de publicación: 
2013
Descrición: 

Este volume propón ofrecer visións innovadoras sobre o contacto lingüístico galego-castelán alén dos paradigmas lingüísticos tradicionais, e presenta olladas relevantes sobre o contacto desde a perspectiva do portugués, tanto europeo como brasileiro. O libro conta cunha ducia de traballos, cuxo centro de atención recae nas prácticas lingüísticas cotiás dos falantes, nas distintas variedades discursivas da oralidade e asemade nos propios sistemas lingüísticos, especialmente o galego, así como nos procesos de estandarización e mailas actitudes puristas a eles asociadas. Igualmente, préstase especial atención aos contextos de fronteira, vistos en canto áreas de transición e tamén no marco de procesos dinámicos de marcación de diferenzas. A lingüística contemporánea partiu da base de que a situación ideal das linguas é o monolingüismo, presuposto ao que se asocia a noción de que cada lingua constitúe un sistema pechado e autosuficiente. Nesa perspectiva, o contacto de linguas e os fenómenos a el asociados son considerados á luz das estratexias de investigación e os paradigmas desenvolvidos pola lingüística monolingüe. A obra presentada cuestiona estes presupostos e aborda sen complexos discusións e análises ocultas ata hai pouco. Sen dúbida, da análise audaz e profunda dos datos lingüísticos poderán saír novas estratexias e paradigmas que fagan da lingüística galega unha disciplina máis madura, actual e conectada coas tradicións lingüísticas circundantes.

This groundbreaking volume aims to offer innovative views on Galician-Spanish language contact beyond the traditional linguistic paradigms, while also presenting relevant contributions on language contact in the Lusophone world, including European and Brazilian Portuguese.
The main focus of the contributions is placed on the actual language practices of the speakers, the different discourse varieties of oral speech and the linguistic systems as such, in particular the Galician one. Central attention is also paid to language standardization processes and the connected purist attitudes. Some contributions also consider language contact in borderlands, both in terms of transitional areas and as regions favoring dynamic processes of setting differences.
Four decades after the configuration of contemporary standard Galician, and said standard variety now consolidated, the current maturity of Galician Linguistics allows for a discussion of previously hidden or politically incorrect analyses, now addressed openly and in-depth beyond any taboo. Audacious, fearless and detailed scrutinies of linguistic data addressed in this volume aim to envision new strategies and paradigms in Galician linguistics, in connection to the Lusophone, Hispanic, and other surrounding linguistic traditions.