A AGOn remitiulle unha carta á Ministra de Cultura para que o portal do Ministerio de Cultura  España es cultura / Spain is culture respecte a toponimia galega consonte se establece na lexislación vixente.

Ata o momento non se recibiu resposta nin se restituíron as formas propias galegas dos topónimos.