Researchers publications

 • “Problemas para la restauración de topónimos gallegos”

  Antón Santamarina Fernández (1991): Actas de las I Jornadas de onomástica, toponimia (Vitoria-Gasteiz), E. Knörr / M. A. Líbano (eds.), Bilbao: Euskaltzaindia, 237-248 - Book chapter
 • "O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval"

  Carme Ares Vázquez (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), vol. I. 49-56 - Book chapter
 • "Proposta mínima para a planificación lingüística na formación do profesorado. Algúns datos históricos"

  Carme Ares Vázquez (1991): Cadernos de Lingua, 4, A Coruña: Real Academia Galega, 99-108 - Article
 • "Ideas sobre a fragmentación dialectal do galego durante o século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, II, 55-67 - Book chapter
 • "O galego diante dos procesos de reforma ortográfica a finais do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): III Congreso da Asociación Internacional de Estudios Galegos, Nova York, 3-5 de outubro de 1991 - Talk
 • "O debate sobre o galego na prensa do XIX. Algúns datos para unha historia do antigaleguismo"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Grial, 110, 275-287 - Article
 • "Conservadurismo e innovación no sistema de desinencias verbais do galego: o perfecto"

  Francisco Fernández Rei (1991): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trier, 1986), Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemayer, vol. III. 632 644 - Book chapter
 • "A lingua galega na prensa escrita. Interferencias lingüísticas"

  Francisco Fernández Rei (1991): As linguaxes dos medios de comunicación escritos en Galicia, Xulio Álvarez Fariñas e Elena Goyanes (coords.), Santiago: IECO / Lea, 29-58 - Book chapter
 • Francisco Fernández Rei (1991): Curso de história da língua portuguesa. Leituras complementares, Ivo Castro. (ed.), Lisboa: Universidade Aberta, 77-109 - Book chapter
 • Francisco Fernández Rei (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega. Servicio de Publicacións da Universidade, I, 15-46 - Book chapter
 • "A normalización da franxa exterior da lingua galega I"

  Francisco Fernández Rei (1991): Cadernos de Lingua , 4, 5-25 - Article
 • “A ‘questione della lingua galega’”

  Francisco Fernández Rei (1991): A Trabe de Ouro, 5, 29-40 - Article
 • "Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade"

  Francisco Fernández Rei (1991): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros da Galeguidade I" (5 6 7 de xullo de 1990. 0 Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca), X. M. González Reboredo / X. A. Fernández de Rota (coords.), Consello da Cultura Galega, 113-128 - Book chapter
 • Homenaxe ó Profesor Constantino García

  Mercedes Brea, Francisco Fernández Rei, (coords.) (1991): , Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega / Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade - Book
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1991): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 18, 707-718 - Article
 • "Á procura dunhas bases para a unificación: a contribución de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez Blanco (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 19-32 - Book chapter
 • "Comparación dos sistemas fonolóxicos do galego e do portugués"

  Rosario Álvarez Blanco (1991): Actes du XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Univ. de Trèves (Trier) 1986). III. Grammaire diachronique et histoire de la langue. Dialectologie et géographie linguistique. Textes non-littéraires, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 517-530 - Article
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Article
 • Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias

  B. Fernández Braña, X. C. Álvarez Blanco, X. Babarro González, Francisco Fernández Rei, C. Martínez González, A. Meilán García, Antón Santamarina Fernández (1990): , [Eilao] : Mesa prá Defensa del Galego de Asturias - Book
 • Ramón Otero Pedrayo: Entre a vendima e a castañeira. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane

  Ernesto X. González Seoane (1990): , Ernesto X. González Seoane, Vigo: Galaxia - Book

Pages