Researchers publications

 • “Nacionalismo e dignificación da lingua galega no período 1972 1980”

  Francisco Fernández Rei (1990): A Trabe de Ouro , 1, 43-71 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1990): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 17, 529-542 - Article
 • "As ideas lingüísticas de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez Blanco (1990): Homenaje al polígrafo eumés Don Antonio Couceiro Freijomil en el primer centenario de su nacimiento / 1888-1988, A Coruña: Deputación Provincial, 89-100 - Book chapter
 • Xulio Sousa Fernández (1990): Cadernos de lingua, 1, 161-164 - Article
 • Diccionario escolar galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, X. García Cancela, Ernesto X. González Seoane, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Book
 • “Estado e tarefas da lingüística galega”

  Antón Santamarina Fernández (1989): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique el de Philologie Romanes (Trier, 1986), D. Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer, VII, 289-310 - Book chapter
 • “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1989): “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico", Lugo: Deputación Provincial, 101-108 - Book chapter
 • Carme Hermida Gulías (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 117-134 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 533-537 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 529-531 - Article
 • Sprachnormierung und Standardsprache (Norma e estándar)

  Antón Santamarina Fernández (1988): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), G. Holtus / M. Metzelin / C. Schmit (coords.), Tübingen: Max Niemeyer, 6, 66-79 - Book chapter
 • Historia da lingua galega

  Antón Santamarina Fernández, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • Léxicos: matemáticas, física, química

  Antón Santamarina Fernández, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • "O estado da lingua. Perspectivas de futuro"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1988): Actas das III Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 59-66 - Book chapter
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (II)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1988): Revista Galega de Educación, nº 6, Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 82-85 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Article
 • Francisco Fernández Rei (1988): Las lenguas románicas españolas tras la Constitución de 1978, Juárez, A. (ed.), Granada: TAT, 85-99 - Book chapter
 • Diccionario normativo galego-castelán

  Henrique Monteagudo Romero, X. García Cancela, Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, Ernesto X. González Seoane, Carme Hermida Gulías, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Book
 • "La lengua gallega"

  Ramón Lorenzo Vázquez, Rosario Álvarez Blanco (1988): Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y Literatura, Barcelona: Nauta, 67-126 - Article
 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"

  Rosario Álvarez Blanco (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Book

Pages