LEDIGAL - Variación sociolingüística
no léxico dispoñible do galego

USC. Instituto da Lingua Galega


Os datos léxicos incorporados en LEDIGAL foron publicados previamente na seguinte obra:

López Meirama, Belén / Álvarez de la Granja, María (2014): Léxico dispoñible do galego. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Anexo 71 de Verba). ISBN: 978-84-15876-68-7. <http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/book/736>

O traballo que conduciu á elaboración do léxico dispoñible do galego elaborouse no marco do proxecto Dispoñibilidade léxica en Galicia (Dispogal), INCITE08PXIB204095PR, dirixido por Belén López Meirama e financiado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia entre os anos 2008 e 2011.

A aplicación LEDIGAL. Variación socio-lingüística no léxico dispoñible do galego realizouse no marco do proxecto A lingua da xente nova: competencia, cambio lingüístico, actitudes e muda de lingua (liña "Análise da competencia escrita en lingua galega do estudantado de 2º de Bacharelato", IP María Álvarez de la Granja), financiado a través do Convenio entre o Instituto da Lingua Galega e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia para o bienio 2019-2020.

Por outra banda, o léxico dispoñible do galego e LEDIGAL non serían posibles sen a axuda de Guillermo Rojo, que creou e manipulou o sistema informático empregado no tratamento dos datos e na aplicación Dispogal, que pode consultarse en https://gramatica.usc.es/dispogal/.

Desenvolvemento informático

O responsable do desenvolvemento informático de LEDIGAL é Miguel Anxo Solla Portela

Forma de cita

Copiar
Álvarez de la Granja, María: LEDIGAL. Variación socio-lingüística no léxico dispoñible do galego. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.gal/ledigal/> [Consultado: <data>]