Resultados

Presentacións en congresos

Álvarez Blanco, Rosario (2019): “Patrimonio léxico da Gallaecia (PLG): xeolingüística, diacronía e estandarización“, Simposio ILG2019 Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019.

Álvarez de la Granja, María (2019): “Un novo recurso para o coñecemento do vocabulario dialectal: Patrimonio léxico da Gallaecia“, Simposio ILG2019 Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019.

Álvarez de la Granja, María (2019): “La conceptualización del amanecer y del anochecer en gallego y portugués”, Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 de xaneiro de 2019.

García Díaz, Noelia / Irma Silva Hervella (2019): “Hai moito peixe no mar: as denominacións da sardiña pequena en Galicia e Portugal”, Simposio ILG2019 Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019.

Machado, José Barbosa / Marta Negro Romero (2019): “Língua, património e conhecimento tradicional”, O Caminho Português Interior de Santiago de Compostela (CPIS). Vila Real, 10 de xaneiro de 2019.

Negro Romero, Marta (2018): “Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional: potencialidades pedagógico-didáticas para o ensino do português”, Aprendizagens essenciais de português nos ensinos básico e secundário. Porto, 24 de febreiro e 10 de marzo 2018.

Negro Romero, Marta (2018): “Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional”, na sesión de traballo sobre o proxecto Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Paredes (Portugal), Agrupamento de Escolas de Vilela, 17 de outubro de 2018.

Negro Romero, Marta, Joana Gomes, José Barbosa Machado e Sónia Valente Rodrigues (2018): “Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Uma proposta de trabalho para as aulas”, LUSOCONF2018, I Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas. Bragança, 19-20 de outubro de 2018. https://drive.google.com/file/d/1PBssjhmjP-ko0p5mYcJKIOMvbLnv8JSs/view

Negro Romero, Marta / Sónia Valente Rodrigues (2019): Traballar con léxico nas aulas: o programa Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional”, Simposio ILG2019 Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019.

Rodríguez Lorenzo, David (2019): “Distribución espacial de variantes do léxico da agricultura no proxecto PLG”, Simposio ILG2019 Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019.

Sousa, Xulio (2019): “Métodos de documentación lingüística e léxico tradicional: á procura de palabras esquecidas”, Simposio ILG2019 Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional. Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019.

Publicacións

Negro Romero, Marta / Xandra Santos Palmou (no prelo): “Le Trésor du lexique patrimonial galicien et portugais: un portail pour l’étude du lexique dialectal”, ILCEA 4. Les humanités numériques dans une perspective internationale : opportunités, défis, outils et méthodes.