Publicacións dos investigadores

 • "Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias"

  Francisco Fernández Rei (1994): Britonia. Revista de Estudios da Terra Navia Eo, 1, 123-137 - Artigo
 • Mª Sol López Martínez (1994): Cadernos de lingua, 9, 111-128 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1994): Cadernos de lingua, 9, 5-25 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 85-111 - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 133-166 - Artigo
 • "Secuencias de pronomes átonos en galego moderno"

  Rosario Álvarez Blanco (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, vol. VI, 247-265 - Capítulo de libro
 • "Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros"

  Rosario Álvarez Blanco (1994): Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo Gradín (coords.), Santiago de Compostela: CILL Ramón Piñeiro, 153-167 - Capítulo de libro
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"

  Rosario Álvarez Blanco, Henrique Monteagudo Romero (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco (1994): Cadernos de lingua, 10, 19-35 - Artigo
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1994): Cadernos de lingua, 10, 37-60 - Artigo
 • Xulio Sousa Fernández (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, vol. VI, 309-316 - Capítulo de libro
 • “Vicente Risco lexicógrafo”

  Antón Santamarina Fernández (1993): Risco, Vicente. Pr'o catálogo da léngoa galega: Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 13-16 - Capítulo de libro
 • "Un relato fantástico de E. Blanco Amor: 'Bartomeu i os Biosbardos'”

  Carme Ares Vázquez (1993): Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, 29-43 - Artigo
 • "Eduardo Blanco Amor ante a lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1993): Cuadernos El Progreso. Eduardo Blanco Amor (suplemento especial Día das Letras Galegas), El Progreso, Lugo, 16 de maio de 1993. páx. XIV - Artigo
 • Carme Hermida Gulías (1993): Cadernos de lingua, 8, 101-116 - Artigo
 • "La construcción de una literatura culta en una lengua minorizada: el caso gallego"

  Ernesto X. González Seoane (1993): Graduate School and University Center, City University of New York, New York, 16 de abril de 1993 - Presentación
 • "A forxa do galego literario. O galego escrito entre o Rexurdimento e as Irmandades da Fala"

  Ernesto X. González Seoane (1993): II Coloquios de Sociolingüistica Galega, Santiago de Compostela, abril de 1993 - Presentación
 • "Galego oriental: O Bierzo, As Portelas e O Val de Verín"

  Francisco Fernández Rei (1993): Lindeiros da galeguidade II. Simposio de Antropoloxía, Fernández de Rota, X. A. /Fidalgo Santamariña, X. A. / González Reboredo, X. M. (coords.), [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 97-108 - Capítulo de libro
 • “La place de la langue galicíenne dans les clasifications traditionnelles de la Romania et dans les classifications standardalogiques récentes”

  Francisco Fernández Rei (1993): Sociolinguistique galicienne. Plurilinguismes, 6, 89-120 - Artigo
 • "Atlas Lingüístico Galego 1. Morfoloxía verbal"

  Francisco Fernández Rei (1993): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. (Universidade de Santiago de Compostela, 1989), Ramón Lorenzo (ed.), VIII (1996), 617-637 - Capítulo de libro

Páxinas