logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.gal/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de liño nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 70

1290 MSMDFP 25/ 38 Sabean quantos esta carta viren commo eu, donna Mezía, con outorgamento das mongas de Ferreyra, a vos, Vivián Díaz, e a vossa moller, Mayor Domínguez, e a un fillo ou filla que anbos overdes de suu, que ficar após vos, façamos carta e damos a foro a vos o casal de Sesnande, que é su o sigño de San Fiiz de Cangas, a monte e a fonte u quer que vaa, per tal pleyto que o lavredes e o paredes ben e diades cada ano ao mosteiro teiro per seu omme da graa que Deus y der en salvo terça e de ligumea e de liño, e levarlo per vosa custa ao mosteiro, e por orto e nabal e fruyta derdes de renda cada día de San Iohán Bautista tres soldos da moneda leonessa ou a contía dela e hun porco que valla outros tres, e desa mesma moneda, e tirarérdeslo ata San Martino, e çevárelo, e hun soldo deyrádigo desa moneda, e tres sesteyros de castanas cascudas secas perlla talega de quatro çulamis, e terça da criança dos armentios; e serdes vasalos e serviçaes do mosteiro serventes e obediantes, e o mosteiro anpararvos a dereyto. [+]
1295 PRMF 248/ 445 Et mando a Sancha Fernandez a mina coçedra que se en Cellanoua et doze afusaes de liño que ela ten; et mando a Maria Uasques X morauedis; et mando a Costança Yanes a mia mua con sua folla et CC. marauedis; et mando a Lourence Anes o meu uaso da noz; et mando a Lourenço Suarez CCC soldos pera as escolas; a Nuno Pelaz X marauedis; a Lourenço L soldos; a Ponte de Deua C. soldos; a Santiago de Ruuaas C. soldos para fazer a eiglesia; a os pregadores de Ribadauia CC. soldos; a os frades de san Françisco d ' Ourensse CC. soldos; a Iohan Gonzalez neniño L. morauedis et quitole todo o que de min ouuo et o que me deue; et mando a Pero Anes C. soldos et arca que s -é ante a tulla et hun moyo de pan; et mando a Maria Nunez mia sobrina CCC. soldos; et mando a Sancha Goterrez mia curmáá o meu manto et o meu pellote. [+]
1296 SVP 27/ 79 Sabban quantos esta carta uiren conmo nos don Pero, prior de Pombeyro, con outorgamento de todo noso conuento, tan ben dos monges conmo dos clerygos, afforamos a uos Iohan Domingez, dito Capasino, et a uossa moller Maria Perez, et a todos uossos fillos et fillas que ouuerdes de suu, et a uossos netos, ho nosso erdamento que jaz sobre lo Burgo d ' Ambasmestas, o qual herdamento nos venzemos d ' Osseyra, que nos foy jullgado per Martin Domingez do Castro, crerigo, et per Iohan Migeez, monges d ' Osseyra, que forom homens bõõs do plleyto; o qual erdamento uos damos o que uos y romperdes, per tal plleyto que o lauredes et o paredes ben et façades y casa de morada et a moredes per uoso corpo, o outro home por uos, et seiades vasallos do moesteyro de San Vicenço seruientes et obidyentes uos et uossos fillos et uosos netos, et dedes terça de pan et terça de uyno et terça de liño, et quarta de saçhado, et terça de toda froyta per noso ome, sacado naball et figos e prexegos, por que ficades a dar cadá áno ao moesteyro pra os vnyuersarias por dia de Ramos IIII soldos pola alma de Pero Gascon et de Iohanneta; et estes dineiros seermus pagados pello erdamento. [+]
1302 MSMDFP 30/ 44 Sabian quantos esta carta viren commo eu, Iohán Pérez, moordomo do moesteiro de Ferreyra, con hũã carta de procuraçón de donna Millia per que me mandou afforar o cassar d -Outeyro, a qual carta Johán Pérez, notario de Lemos, ten eno seu rigistro, e con outorgamento das donas do moesteiro sobrredito, a vos Iohán Pérez e a vosa moler Moor Pérez, fazemos carta e damos a foro o casar d -Outeyro, que é do dito moesteiro, que tevo Pero Iohanes, su o sigño de San Martín de Siõẽs, a montes e a fontes, u quer que vaã, aa tal preyto que o tenades en todos vosos días e dũã pesõã qual mandar o postrimeiro de vos a seu pasamento, e que o lavredes e que o paredes ben e que diades ende ao dito moesteiro per seu ome mea de toda grãã que Deus y der, se nos deren mea de semente, e se nos non deren semente dardes terça, e meo de viño aa bica do lagar e terça de liño; e dardes cada anno de renda por todas las outras coussas nove soldos de qual moneda andar chãã ena terra; e fazerdes y hũã casa; e seerdes vasallos do moesteiro serventes e obidiantes con as suas dereyturas, e do moesteiro anparárenvos a dereyto; e á morte da postrumeira pesõã fique o casar livre e quito ao moesteiro. [+]
1311 PRMF 266/ 462 Damosuo -llos per tal condiçon que uos que os lauredes et os pobredes et os paredes ben, conmo se non percan per mingua de lauor, et que dedes deles cadano terça de pan et de viño et de liño et de leguma do feytio; et do que arromperdes, dardes conmo foy osado ata aqui destes casares; todo per noso mordomo; prouello comunallmente mentre colerdes esas nouidades deses casares, et leuardes a nosa parte que nos eynde aqueçer a o moesteyro de Ramiraas, et dardes a taes dereyturas destes casares a o moesteyro, caes foron aousadas ata aqui destes casaes, saluo que non dedes estreuas nen eyradegaas deles. [+]
1320 MSCDR 292/ 452 Et damos a uos ainda a nosa cortina que ias a sobre a fonte da Costa de Louesende, a qual teuo Pedro Gomez et sua muler Maria Rodriges de nos en prestimonio; per tal pleito que o labredes ben conmo non percan per mingoa de lauor, et cada anno dedes a nos ou per noso ome meo de vino et de tinta en lagar, et terça de pan et de legumia en eyra, et meo de liño et de çebolas et meas de castanas, et que lo noso ome proueades de comer et de beuer comonalmente mentre reçeber o noso quinon; et tragerdes [per uosa custa] o noso quinon ao moesteiro en saluo; et de cada huna domãã pagaredes [huun] dia a seara con uosa ferramenta; et façerdes IIIes direytos en no anno; et [uaiades] ueer o abade huna ues en no ano con seruiçio de pan et de vino et de carne; et dardes cada ano II arquos pare arqua et IIas galinas por entroido et II samoes; et façades taes foros et dereitos conmo dos outros casares. [+]
1324 PRMF 281/ 473 Et parte con tereo que tẽẽ filos e netos do dito Fernan Gomes e d ' is pelo rio d ' Eyres o festo polo monte quanto uos poderdes aproueytar, pero que uos non damos o que i a aforado; damosuo -lo a tal condiçon. . . etc. ; e dedes delle cada ano quarta parte de todo froyto que Deus y der per noso mordomo, e aduçelo o noso liño o mosteyro. [+]
1325 PRMF 283/ 475 Damosuo -llo a tall preyto que uos que o moredes e o poberedes e o lauredes ben conmo se non perca per miga da lauor e que seiades uasalos obideintes e que dedes dele cada ano a o dito moesteyro terça de pan e de viño, e de liño e de liguma, e quarta do monte, honde e usado de dar quarta, per noso moordomo, e prouee -llo comunallmente quando colerdes eses froytos e aduccerde -llo a nosa parte a o moesteyro de Ramirããs, e daredesnos a taes foros e taes dereyturas quaes foron husadas ata aquy de dar deste casal. [+]
1331 FMST [22]/ 542 Iten en cada hun ano sasenta afusaes de liño espadenado. [+]
1334 PRMF 297/ 486 Maria Fernandez aforamos a uos Johan Martinz e a uosa moler Marina Domingez e a hun uoso fillo ou filla, que seya danbos, hun noso casal hen Pousada, freygisia de san Lourenço, a monte e a fonte, saluo o que ende este afforado. . . a tal condiçon. . . e nos dedes del cada ano terça de pan e de viño e de liño e de ligumea do feyto, e do monte brauo que aromperdes dardes quinta por dous anos e diss y avante dardes terça, todo per noso mordomo, o qual prouerdes comunalmente mentres colerdes estes froytos; e séérdes vasalos. . . etc. ; e daredes cada anno por dereytura por dia de san Martino dous mrs. de qual moneda corer chanmente na tera de noso Señor el Rey e faredes seruiço cada anno conmo senpre foy husado; e se non ouuerdes fillo ou filla a uosa morte, que o mosteiro tome o dito casal. [+]
1337 MSCDR 317/ 466 Este uos damos con suas entradas et eyxidas, con suas perteenças et dereyturas, a monte et a fonte, con todos seus profeytos per u quer que el vãã, per tal preyto . . . etc; et nos dedes dell cada anno ao dito moesteiro meo de tynta et meo de viño en lagar, et terça de pan en eira, et de ligumia et de liño et de çebollas et de castanas et de noces, per noso ome, a que proueeredes. . . etc; et pagardes taẽẽs foros et taẽẽs dereitos et tall seara, quaes pagan do casar que Viçenzo de Ribadauya ten [en] Leyro, salluo que uos Garçia Rodriges que non pagedes seara en uosa vida; et façades cada anno huna ues seruiço de pan et de vinno et de carne ao abbade do dito moesteyro, uos et ã ãs ditas uoses, et seerdes vasallos. . . etc. [+]
1340 MSMDFP 46/ 62 E outrossy vos da -mos en este dito foro dous moynos que y estam, hun que ga está feyto e outro que vos oraa façedes, per tal preyto que vos en vossa (vida) que nos dedes delles cada ano hun quarteyro de çeveira e as pesõãs que veeren depús vos que dían X tallegas cada ano, as dúas terças de tenporãõ e a hũã de serodeo, e por orto e por liño e por nabal e por froyta de renda cada anno dardes V moravedís da moeda branca del rey don Affonso polla festa de San Johán Bautysta; e seerdes nosos basalos serventes e obediantes, e nos anpararvos a dereyto sygundo os outros nosos casayros, e a fiimento da pustrimeira pesoa fique este dito casar e moynos livres e quitos en paz o dito mosteyro con todolos bõõs paramentos que y foran feytos, novo alçado segundo huso da terra. [+]
1345 PRMF 306/ 496 Estas ditas leiras et herdade uos damus o foro conmo dito he per tal condiçon que uos que as chantedes logo bem em estes tres anos primeiros que uẽẽm sigentes de uiña et as mantenades de uiña et as lauredes et as paredes bem en gisa que se non percan nen desperesca con mingua de lauor et de bõõ paramento; et que dedes dellas ende a nos et a nosa uoz cada ano terça parte de todo froyto que Deus en ellas der, pam en eyra, uiño em lagar, liño en tendal, froyta ao pe das aruores. . . . etc. et dardenos cada ano a nos et a nossa uos de pus nos por dia de Pascua hun cabrito et hun almude de uyño et viinte pares brancos de dous portugueses o par. . . [+]
1348 DGS13-16 54/ 113 Et do pan que laurardes de monte ẽno erdamento que perteece ao dicto casal que nos diades aquinta et por orto et por nabal et por liño et por ffroyta dardes dous moravedis cada año. et fazerdes y hũa boa casa en que pousse oAbbade quando y ffor. [+]
1349 MSMDFP 52/ 67 Sabean quantos esta carta viren commo nos, dona Moor Areas, abadessa do moesteyro de San Salvador de Ferreyra, con outorgamento do convento do moesteyro de San Salvador desse miismo lugar presente e outorgante, a vos, Fernán Pérez, clérigo, morrador en Outurello, por en toda vossa vida, e a vosso passamento a dúas pessoas hũãs depús hũãs, hũã qual vos nomeardes e autra qual nomear aquel a que o vos leyxardes, e se pella ventura non fosen nomeadas que fique a quen erdar os vossos bees, fazemos carta e damos a foro toda a herdade que perteeçe a foro de cas Diego Martínez, con a cortina do Vinal cada que vay a montes e a fontes, con todas suas perteenças e dereyturas, con todo seu froteyro e con todas suas perteenças e dereyturas u quer que vaa, su signo de San Martino de Sioes, por tal pleyto que todo lavredes e pussuyades e paredes ven en gissa que se non percan ende as novydades que Deus y dere meo de viño, o pan na eyra e o viño á bica do llagar, e de renda cada anno por froyta e por orto e por liño e per todo o al que Deus y der hun capón, quer hũã gallyna, por la festa de San Martino de novenbro, e a fiimento da pustrymeyra pessoa das sobreditas fique toda esta herdade ao dito moesteyro livre e quito en pax. [+]
1349 PRMF 314/ 503 A, B, C, D. --Era de mill CCC LXXX sete anos, tres dias do mes de março. . . . dona Sancha Peres. . . . damos e afforamos a uos Johan Gomes e a uosa moler Mor Fernandes e a huna uosa uos quall nomear o postrumeyro de uos a sua morte huna leyra derdade que nos temos en figresya de san Saluador de Redemoynos, que chaman a leyra da freyra, conmo se parte po -lo camino que vay para Millmanda e dis y con o casall que de nos teuo uosso padre Duran Gomes, a qual leyra tragia Fernan . . . . ? . . . . a tal condiçon etc. . . , dedes quarta parte de pan, e de viño, e de liño e de legumea, todo per noso mordomo; e proue -lo comunallmente, e aduçerdes a nossa parte a Ramiras, e dardes cada ano doze pares de dineiros brancos por san Martin . . . . . . . . . . . . . [+]
1373 MSCDR 370/ 503 Esto que dito he vos aforamos per tal pleito . . . etc. , et dedes ende a nos et ao dito moesteiro cada anno terça do pan en eyra et terça de viño en na viña, et terça de liño et de ligumia, o qual auedes de coller por nosso omne. . . etc; et faserdes cada anno huun seruiço de huna porcalla con pan et con viño por dia de san Martino et huun carneyro por san Iohan, con pan et con viño. [+]
1376 VFD 61/ 99 Et daredes quarta parte de pan e de viño e de liño e de legumya e de castañas, todo por nosso moordomo, en paz, ó qual proueades comunalmente, mentre estes froytos collerdes et aduseredes por uos á nossa parte ao nosso celleyro, a San Beeyto. [+]
1395 GHCD 34/ 160 It. mando aas abadesa et frayras do moesteyro de sta. clara todo o liño et fiado que eu teuer ao tenpo de meu finamento. [+]
1396 HGPg 76/ 166 Sabeã quantos eſta carta virẽ commo nos, dom frey Afonſo, abade do moeſteyro de Santa Maria d Oseyra, τ o cõuento deſe lugar aforamos a uos Gonçaluo Fernandeσ da Lama et a duas voσes apus vos aſy que a tenpo de voſa morte vos nomeedes a primeyra voz τ aquela voσ que uos nomeardes noméé a outra a tenpo de ſua morte et ſejã ſemeldũe de uos et tááes de que o moeſteyro poſa auer os ſeus dereytos em paz τ em ſaluo a téér de nos et por noſo moeſteyro em voſa vida de todos tres tã ſolamente porlo huſo das froytos o noſo caſar da Lama, ſegundo que o de nos teuo voſo padre Frãçiſco Fernandeσ per tal pleito que ſejades noſos vaſalos mãdados et obidientes et o lauredes τ paredes bem commo ſe nõ pergã os froytos del per mĩgoa de lauor τ de bõa parança τ teñades as caſas del ſenpre em bõa reuor τ as rrefaçades cada que meſter for et o moredes per vos et nos dedes del de cada hũ anno em voſa vida per noſo móórdomo terço τ dizemo de quanto pã τ grão Deus em el der et terço τ diσemo de quanto vjño et tinta y ouuer τ ſirgo τ liño τ ligumja τ trigo et caſtañas τ noσes Deus em el der a ſaluo enna grãja d ' Anbas Meſtas et leuaredes o noſo quiñõ do vjño áá noſa adega d ' Oleyros per voſa cuſta τ as voσes que vẽerẽ apus vos darnos am medio τ diσemo de quanto pã et vjño Deus der enno dito caſar et darnos am de cada hũ anno medio τ dizemo de ſirgo τ de liño τ de ligumia τ de caſtañas τ de noσes et vos faredes em eſtes dous annos primeyros que vẽẽ cauadura de vjña de ſeys omes τ darnos edes dela de cada hũ anno em paz τ em ſaluo em voſa vida erma adega d ' Oleyros terço τ diσemo de quanto vjño Deus em ela der et as voσes que vẽerẽ apus vos darnos medio τ dizemo de cada anno de quanto vjño em ela ouuer et leuarã o noſo quiñõ do vjño per ſua cuſta áá noſa adega d ' Oleyros et vos τ as ſobre ditas voσes que vẽerẽ apus vos darnos edes de cada hũ anno hũ bõo porco çeuado cõ ſeu pã τ cõ ſeu vjño por dia de Natal et cada domãa daredes hũ dia de ſeara áá noſa grãja d ' Anbas Meſtas et prouééredes ao noſo moordomo de comer τ de beber mentre cõuoſco coller os froytos do dito caſar; et cada anno por dia de Sam Martino daredes por foros trijnta ſoldos τ daredes cada hũ anno ao noſo grãjeyro d ' Anbas Meſtas tres ſartajeadas de folloas τ hũa ſoldada de pã brãqo τ hũ almede de vjño et faredes do dito caſar todos los outros bõos huſos τ cuſtumes que ſenpre del fezerõ a nos τ ao noſo moeſteyro τ áá noſa grãja de Anbas Meſtas et eſte caſar nõ venderedes nẽ deytaredes nẽ ſubpinoraredes nẽ daredes a njhũ nẽ parte del ſem noſo mãdado nẽ tomaredes y amadego nẽ ſeñorio contra noſa voõtade; τ ſe o feσerdes que percades por end(e) (o dito) caſar; τ que ſeja çerto faσemos cõuoſco eſta carta partida per .a.b.c. enna qual nos o dito dom abade ſcripujmos noſo nome; τ que a parte que a nõ ag(ua)rdar peyte áá outra parte que o conprir τ aguardar quiſer por nome de pẽna trezentos m. τ a carta eſté em ſeu rreuor τ eu o ſobre dito Gonçaluo Fernandeσ da Lama por mj̃ τ porlas ſobre ditas voσes que nõ ſom preſentes por que outorgo a faσer outorgo eſta carta τ as cõdições que em ela ſom ſcriptas em tode ſub a pẽna ſobre dita τ nõ as aguardando que o moeſteyro poſa tom(ar) ſeu caſar cõ tantas bõas paranças nos em el feσermos τ demãdarẽ a nos as máás parãças que enno dito caſar forẽ feytas. [+]
1396 THCS 135/ 119 Sábean todos que nós, Gonçaluo Sanches de Bendana, dayán ẽna iglleia de Santiago, e o cabídoo da dita igleia, seendo juntados ẽno púlpito do coro da dita iglleia por canpãa tanguda segundo hé de custume, auendo sobr ' sto noso diligente trautado, por nós e por nosos soçesores aforamos a uós Johán Nunes, pescador morador ẽna vila de Noya, por uós e por uosa moller Tareiga Rrodrigues, por tenpo de vosas vidas e de cada hũu de uós, a metade de todas aquelas casas que están ẽna dita vila de Noya ẽna rúa que chaman Lagẽe de Caualiños, a qual meadade das ditas casas som da teença de Diego Peres de Peinçães e foron de Afomso Dominges de Noya que fuy, da qual teença hé teençeiro Áluaro Marques, cóengo ẽna dita igleja de Santiago, e aforamos segundo dito hé con seus sótoos, sobrados, entradas e saídas, perteenças e dereituras que aa dita meadade das ditas casas perteeçe por rraçón da dita teença, por vijnte libras pequenas destas. [+]
1396 THCS 165/ 139 Bernald Eanes, cóengo de Santiago, mostrou a min notario hũu manto de pano d ' ouro inperial laurado a [léteras] mouriscas e outros lauores con seu manípolo forlados de çendal uerde reforçado, o qual manto e manípolo diso que o dito señor e arçibispo dera para a súa capela pontifical e el rreçebera de Sancho Garçía, cóengo de Santiago camareiro do dito señor arçibispo, e por seu mandado e con hũa cubertura de pano de liño. [+]
1412 GBIM 1/ 237 Nos o bispo de Mondoñedo... fasemos a saber a todolos moradores et povadores da nosa cibdade de Vilamayor que a nos foy feita rrelason polos alcalles et jurados do concello da dita cibdade en como as nosas viñas et do noso cabidoo et consello se yan a perder et se dapnificavan por mingoa de lavradores et pedironnos que proveendoos de algun remedio mandassemos et outorgassemos que todolos lavradores da merindade et mistraçao et de qualquer outra parte aynda que non fosen vecynos do dito concello que lavrasen viñas en este termino desta villa nossas et do dito cabidoo et do dito concello et que jasen en este termino de la Recadieyra ata Caes et des Valiño ata Outeyro que o viño que lavren quaesquer lavradores en este dito termino que posesen en esta dita villa et que o podesen y vender et aproveytarse del como lles comprise, et nos veendo que he noso serviço et prol da nosa iglesia et de noso concello tevemolo por ben et mandamos et outorgamos que todolos lavradores que lavrasen estas ditas viñas eno dito termino, segun dito he, de qualquer parte que seian os ditos lavradores, que poñan o viño que ouveren enas ditas viñas en esta dita cibdade que o possan vender et aproveytar del como lles compre sen pension et trebuto et qualquer que lles demandar penna ou trebuto de dineiro algun que peyte 600 maravedis para a nosa camara. [+]
1419 LCS [243]/ 194 Este dito dia seendo o conçello, alcalles e regidores jurados e omes bõos da çidade de Santiago juntados enno sobrado da notaria de Rui Martines, notario da dita çidade por crida de anafil segundo que han de uso e de costume, presentes ende Gomes Rodriges, bachiller en Decretos e Vaasco Fernandes Troquo, alcalles enna dita çidade e Fernan Gonçales do Preguntoiro, Martin Galos, Afonso Fernandes Abril, Juan Ares da Cana, regidores jurados da dita çidade en presença de min o dito Ruy Martines, notario e das testemoyas adeante escritas, logo enton o dito conçello, alcalles, regidores sobreditos diseron que por quanto avia dias que non fora encanavada a dita çidade e algũus dos vesiños e moradores en ela se queixavan disendo que eran agraviados enna encanava e repartimento porque se collera a renda que fora repartida este anno enna dita çidade e os outros annos preçedentes por quanto desian que estavan repartidos en mayores contias de maravedis dos que rasonabelemente devian de pagar ennas taes rendas quando se aconteçian de repartir e derramar enna dita çidade e os que estavan en bo repartimento que non consentian que se fesese outra encanava; por ende que eles considerando em como era proveyto comũu de todos los vesiños da dita çidade que se fesese nova encanava porque algũus non ouvesen rason de se queixar e porque a mayor parte do pobõo da dita çidade demandava e requiria que se fesese novamente a dita encanava e que nomeavan e nomearon logo por postores e encanavadores das colações da dita çidade a estas personas que aqui dira: primeiramente, por la colaçon de San Juan Boutista a Rui Martines, zibicheiro; e por la colaçon de San Juan Apostollo e Alonso Peres çapateiro e por la de San Bieyto Rui de Tolan e por la de San Migell a Juan Abraldes e por la de Santa Maria do Camiño Fernan Varela e por la de San Fiins Gonçalvo de Millares e por la de Santa Maria Solame, Gonçalvo Pintor o Moço e por la de Santo Andre Juan de Viveiro e por la de Santa Susana Lopo de Çela e por la de San Froytoso Gonçalvo Poliño. [+]
1419 MSCDR 472/ 607 Este dito casal et baçelar uos aforamos, segundo que vos tẽẽndes a jur et a mãão, per tal pleito . . . etc. ; et que nos dedes en cada huun anno de foro et sennorio a quarta parte das vuas et vino que en elas Deus der, partidas en nas vinas per çestos, colleitas per noso moordomo. . . etc. ; et trajeredes o noso quinon das vuas et viño aa nosa adega da Obra; et daredes a nos o dito don abade et aos abades que foren per lo tenpo en no dito moesteiro por cada dia de san Martino hun touçiño con pan et con viño, et por foros et por seara dez marauedis de moneda que mais chããmente correr en no regno; et daredes terça de castanas et de liño et ligumia et de çebolas et medios dereitos, segundo que he acustumado de se pagar en nos outros casares. [+]
1432 MSMDFP 161/ 198 Sabean quantos esta carta viren como [nos, dona Costança Pere]σ, abadesa do mosteiro de Ferreira, con outorgamento da priora e donas e convento do dito mosteiro, sendo juntas [en cabidoo segundo] avemos duso e costume, fazemos carta e damos a foro a vos, Pero Gonsaleσ, morador enna Familla, e a vosa moller, Eynés Gonsaleσ, e a dúas persoas, hũã qual nomear o postromeiro de vos a seu finamento e a otra aquela que nomear a que por vos alguno de vos for nomeada, e non sendo nomeada a que herdar vosos beẽs con dereito, conbén a saber que vos aforamos commo dito he o noso lugar de Serode, que he sob o sino de San Fiiσ de Cangas, con todas súas casas e árbores e herdades e pascos e devisos, a montes e a fontes por donde quer que vãã sob o dito syno, o qual vos aforamos con condiçón que o morades e labredes e paredes ben en maneira que se non perga con mingua de labor e de bõõ paramento, e díades vos e vosas persoas en cada anno ao dito mosteiro quarta de toda grãã que Deus der enno dito lugar, e de renda por castanas e orto e liño e naval hun carnero e tres moravedís da moeda que correr enna terra por día de San Juán de juyo, e por cada persoa por loytosa trynta sondos, e seredes obedientes vos e vosas persoas a complir e pagar quanto se en esta carta contén. [+]
1434 MSMDFP 166/ 205 Sabam quantos esta carta de foro viren commo nos, donna Costança Pereσ, abadessa do mosteiro de San Salvador de Ferreira, con outorgamento da priora e donas e conbento do dito noso mosteiro, seendo todas en noso cabidoo per campaa tangida segundo que avemos de uso e de custume, fazemos carta e damos a foro a vos, Afonso Rodrigueσ, morador en San Pero de Canaval, e a vossa muller, Catalinna Gonsaleσ, e a hun fillo ou filla que anbos ajades de consuu, e non avendo filla ou fillo que seja hun amigo qual nomear o pustromeiro de bos, e non sendo nomeado que seja hũã persõã qual erdar os beẽs do pustromeiro de vos con dereito, combén a saver que vos aforamos commo dito he todo o noso lugar de San Tomé, segundo que o trouxo Rodrigo de Imoradela a jur e a mãõ e vossa nanna Moor Yaneσ, o qual ela ante nos o demitió per notario e testemoyas, o qual vos aforamos con todas súas casas e viñas e erdades e árvores et entradas e seydas, a montes e a fontes per u quer que vãã sub os signos de San Pero de Canaval e de Santa María de Vila Escura, a tal pleito e condiçón que o lavredes e paredes bem en tal maneira commo se non perca con mingoa de favor e bõõ paramento, e que nos díades cada hun anno e a noso mosteiro quarta de todas grããs et de todo o vino que Deus y der no dito lugar, e por nabos e liño e orto e froyta e castañas que nos díades çinquo moravedís da moneda que chããmente correr na terra e hun carneiro sem maliça cada día de San Juán Bautista; e toda esta renda e foros que nos lo poñades per vossa custa no dito noso mosteiro cada anno vos e as persoas per ollo de noso moordomo; e seredes obedíantes ao dito noso mosteiro con seus dereitos; et cada persõã a seu finamento que pague loytosa que está na carta que tevo vossa nanna, salvo que vos seja a vos o dito Alonso Rodrigueσ quitos çinquo moravedís do que ela diser, e o dito mosteiro que vos defenda a dereito con o dito foro. [+]
1436 MSMDFP 168/ 208 Sabean quantos esta carta de foro viren commo nos, donna Costança Pereσ, abadessa do mosteiro de San Salvador de Ferreira, con outorgamento da priora e monjas et conbento do dito noso mosteiro, seendo todas en cabidõõ per canpãã tangida, por la nosa metade, e nos, a priora e monjas, con outorgamento da dita abadessa, por la outra metade do dito conbento, todas a hũa voσ fazemos carta e damos a foro a vos, Alvaro do Canpelo, e a outras tres persoãs pus vos suçesivelmente hũã pus outra e taes erdaren vosos bẽẽs con dereito, e cada persõã que nomee aa outra a seu finamento ata que fique a nos pus vos que veña de vossa liña dereita, conbén a saver que vos aforamos commo dito he o noso lugar de Outeiro de Pantón, segundo que o mandou Alonso Yaneσ, clérigo que foy de Deade, ao dito noso mosteiro, e noutra metade que perteẽçe a Aldara Fernandeσ, monja, por seu padre e madre, e a súa morte fica ao dito conbento, así o aforarado a vos o dito Alvaro e aas ditas vossas persõãs con todas suas casas e vinas e erdades e álvores e montes e devisos e pascos e entradas et seydas, a montes e a fontes per u quer que vãã su o signo de San Martino de Pantón, o qual vos aforamos a tal pleito e condiçon que o lavredes et paredes ben en tal maneira commo non falesca con mingoa de favor e bõõ paramento, e tenades as casas do dito lugar cubertas e ben reparadas, e nos diades a quarta de todo o viño e de todas las grããs que Deus der no dito lugar, a metade ao mosteiro e a metade ao conbento, e por nabos e liño e orto e froyta e castañas que díades quatro moravedís cada día de San Martino de nobembro, todo esto vos e as persõãs; et abedes de sementar cada anno á dita Aldara Fernandeσ en súa vida hũã tẽẽga de linaça no dito lugar en bõã erdade per vossa custa, e que día ela a linaça; e que non possades bender nen supinorar o dito foro sen nossa liçença, e a pasamento da pustromeira persõã que nos fique o dito lugar livre e quito con todo bõõ paramento que en el for feyto, novo alçado. [+]
1437 SVP 136/ 210 Outrosi que vos e a vosa moller daredes por espaldas e galinas e ouos e donegos e castañas asadas e por orta e liño e nabal e froyta e por todos los outros foros e husos e custumes do couto de Poonbeiro, por todo esto viinte marayedis contando tres brancas e hun dineiro por marauedi cada anno en dia de san Viçenço de janeyro; e as primeiras duas pessõãs que ficaren en vosa voz que dian cada hun deles viinte e çinquo marauedis da moneda sobredita cada anno por estes foros sobreditos. [+]
1438 SVP 147/ 223 E outrosy daredes vos e todos vosos fillos e fillas en vosas vidas de cada huuns por espadoas e galiñas e ovos e donegas e castañas asadas e sanga, e por orta e liño e naual e froyta e por todos los outros foros e vsos e custumes do couto de Poonbeiro, por todo esto daredes hun porco e a meatade doutro, sen maliça danbas las partes, con pan e con viño, segundo vso e custume da terra cada anno por dia de sant Andre; e daredes por dereitura dez marauedis de dez dineiros o marauedi, cada anno en dia de san Viçenço, e mays hun par de galiñas. [+]
1439 VFD 408/ 417 Sisa do fiado Iten, hordenaron que de cada libra de fiado qual quer persona de fora parte que o vender, que page VII diñeiros e de cada afusal de liño, medio diñeiro, e de cada feltro, hua branca, e da vara do sayal, un diñeiro e de cada quatro varas de lenço, un diñeiro, e dende arriba e dende juso a este respeito. [+]
1439 VFD 408/ 422 A renda da obra pequena da ponte con a renda de Ceboliño Iten, esta renda da obra pequena da ponte con a renda de Tibiáas e de Lamela con Ceboliño teña Gomes Jans arrendada por sua vyda, cada ano por CCCC mrs vellos. [+]
1445 SVP 161/ 236 O qual dito lugar foy de Maria Afonso e de Lopo Garçia de Vaçar, o qual dito lugar mercou noso antecesor ho abade de Monforte quando era prior deste mosteiro; con tal pleito e condiçon que o moredes per vos mesmo e ho lauredes e paredes ben conmo se non pergan con mingoa de lauor e bõõ paramento; e nos diades en cada hun anno a quarta de todas grããs que Deus y der; e por orto e liño e naval que diades tres marauedis por dia de san Martino de nouenbro; e sementedes o naval sem maliçia. [+]
1445 SVP 162/ 237 Combem a saber que vos aforamos, conmo sobredito he, o noso lugar que vos agora tragedes a jur e a mãõ en Riba de Sil, con todas suas casas, viñas e herdades e aluores e soutos e castineiros e ortos e entradas e seydas a montes e a fontes, per vquer que vaan su o signo do dito mosteiro, a tal pleito e condiçon...etc., e daredes de renda e çenso vos e a dita vossa muller por en toda vosa vida cada hun anno a quarta do viño que Deus der nas ditas viñas, e terça das castañas; e por espaldas e liño e orto e fruta e donegas e outras quaesquer dereyturas que oubesedes de pagar ou en custume esteuese, e por nabos, daredes hun touciño, sen maliça, con seu pan e con seu viño por dia de santo Andre cada anno, e dous marauedis de renda e huna galiña por dia de san Martino de nobenbro; e as outras pesõãs depus vos que dian terça do viño e castañas e as outras cousas sobreditas por lo que dito he, todo per ollo do moordomo do dito moesteyro. [+]
1445 VFD 415/ 428 Afonso Gonçalues, clérigo de Santiago da vila d ' Allaris, et meestre Fernando, juis, Roy Ares de Çeboliño, Ares, alfayate. [+]
1448 VFD 75/ 129 En este dia o dito bachiller aforou a Gonçaluo Afonso de San Miguel de Bidueyra, que he de terra de don Aluaro Peres de Castro, a Afonso Apariço, morador en Vilela, e a seu primo Johan Apariço, a todos tres, a sua granja de Muxoos, tirando a iglesia on seu paço, con sua adega, por tal condiçón que se veñan aly a morar e pagen de pan e liño, ligumia, o quinto, e do viño, sesta, ayrádego, loytosa; como he husado, por San Johán, cada un seu carneiro; do al, que o aja dismo a Deus. [+]
1452 MSMDFP 183/ 228 Et daredes del vos e a dita vosa moller en vosa vida de anbos a quarta de pan e de viño que Deus der eno dito lugar per noso ollo ou de noso mõõrdomo; et as outras dúas persõãs que vẽẽren depús vos que dían a terça de pan e de viño; et por orto e liño e nabal e froyta e outras cousas daredes de renda de cada hun anno vos e a dita vosa moller e persõãs tres moravedís da moeda que correr chããmente ena terra por día de San Martino de nobenbro. [+]
1452 MSMDFP 184/ 229 E daredes vos e a dita vosa moller en vidas de vos anbos a quarta de pan e de viño per ollo de noso moordomo, e as outras persõãs sobreditas que dían a terça de pan e de viño, e por orto e por liño e por nabal e froyta daredes de renda en cada hun anno vos et a dita vosa moller e persõãs tres moravedís bellos da moeda que correr chããmente enna terra por día de San Martino de nobenbro, e nos e o dito noso mosteiro que vos defendamos a dereito con este dito foro per seus bẽẽs que pera elo obligamos, e a fignamento da pustromeyra persõã que fique este dito foro livre e quite ao dito mosteiro con los bõõs paramentos que en el foran feitos, nobo alçado segundo o custume da terra. [+]
1455 VFD 285/ 305 Afonso Enrriques, juiz, Afonso da Proua, Fernando d ' Outeiro, Fernando das Seixas, Gomes Yans, notario, Gonçaluo de Ceboliño, Ares de Monterroso, o moço. [+]
1455 VFD 294/ 315 Iten, en un saquillo de liño acharon eso que se sige: [+]
1455 VFD 299/ 319 Ano Domini M.o CCCCLV, XV dias do mes de setenbro, ena çibdade d ' Ourense, enas casas de morada de Johán Gonçalues de Deça, arçedia de Baroncelle ena igllesia d ' Ourense, estando hy presentes o dito arçediano, Afonso Yans da Lagea, Luys Gonçalues, Martín do Cabo, Johán Cortido, regedores, Diego Dias, procurador do dito conçello, Nuno d ' Ousende, Gomes de Mugares, Diego de Valboa, Diego de Paaços e parte de outros vesiños e moradores ena dita çibdade, outrosy estando hy presente Pero Lopes da Barreira, veziño e morador ena dita çibdade, logo o dito Diego Diaz presentou ao dito Pero Lopes en nome do dito conçello, juis e regedores, hun escripto e capítolos e pleito e menagen que o dito Pero Lopes fezera a Gonçaluo Télez de Vega, prouisor do señor obispo d ' Ourense, e Vaasco Gomes e Afonso Yans da Lagea, enos quaes capítolos se contiña que o dito Pero Lopes tebese o curral e paaços do dito señor obispo e todos los que hy esteuesen esteuesen á sua ordenança e que ningua persona dos que hy están e estebesen non errasen en ninhua maneira que fose aos veziños da dita çibdade de dito nen de feito, e errando ou pasando contra os ditos capítolos, que o dito Pero Lopes á todo seu poderío entregase o dito mal feytor aos juizes da dita çibdade pera que fezesen dél justiça, et eso mesmo o dito Vaasco Gomes e Afonso Yans fezeron pleito e menageen que o dito Pero Lopes non reçebese mal nen dano, nen morte nen ligón nen outra sinrrasón algua dos vesiños da dita çibdade nen outro desegesado alguún contra a dita fortoleza do dito curral, e eso meesmo o dito prouisor fezo outro tal pleito e menageen que das fortolezas de igllesia d ' Ourense e do castelo Ramiro non veese perda nen dano nen mal aos vesiños da dita çibdade, segundo que se mays conpridamente contiña enos ditos capítolos, e sobre elo feseron mays conpridamente pleito e menageen, os quaes liudos e prouicados ao dito Pero Lopes diso que por quanto o dito prouisor avía quebrantados e agora dos ditos paaços e torres do dito curral o dia donte puxaran pedras e apedrearon aos vesiños da dita çibdade e feriran a alguas personas e puxaran seetas e fora sobre elo sacado peresquisa, por la qual era púbrico e notorio que deytaran as ditas pedras e figeran o dito malefiçio Ruy de Caldellas e Gonçaluo de Ceboliño, por ende que lle requerían que conprise e agardase o dito pleito e menageen que avía feito e conprise os ditos capítolos, senón que protestaua que fose caydo e encorrido eno dito pleito e menageen que avía feito e enas penas en tal caso estableçidas e fose tiudo e obrigado a todo mal e dano e perda e mortes e ligoes que sobre elo recreçese, e que o pedía asy signado. [+]
1455 VFD 299/ 320 Roy Gonçalues de Baceyredo, Aluaro Gomes de Ceboliño e Pero do Rego e Lopo Sanches e meestre Antonio e Afonso Ougea, criados do dito arçediano. [+]
1457 LNAP 114/ 157 Este día, ẽnos paaços, Johán Sauj́n e Afonso Rroballiño, moradores en Vilamayor, por se quitar de (de) pleitos, debates e cõtendas que entre eles erã sobre rrasõ de nouos de hũa vjna e outras quaesque(e)r cousas, conprometerõ e tomarõ por seus omes boos, o dito Johán Savj́n a Pero Giraldes, mayordomo, e o dito Afonso Rrobaljño a Gonçaluo d Ouçença, morador en Ouçẽça, que os librasẽ segundo achasẽ por dereyto ou como quisesẽ e por ben touesẽ, en todo este dito mes de nouẽbro. [+]
1458 VFD 322/ 339 Ena cidade d ' Ourense, viinte e dous días do mes de mayo do dito ano, ena çidade d ' Ourense, ena praça do Canpo, estando y presente Nuno d ' Ousende, procurador do conçello da dita çidade, logo o dito Nuno d ' Ousende presentou por min o dito notario esta carta de seguro firmada de nome de Gonçaluo da Beiga, prouisor do obispado d ' Ourense, por la qual paresçía que daua liçencia a todos las personas, vesiños da dita çidade, que quisesen yr a boda de Johán Bollueiro, a San Cibrao, et que non caesen por elo en pena algua, et eso meesmo aseguraua a todas las personas vesiños da dita çidade, que quisesen yr á dita boda do dito Johán Bolueiro, que fora o dia donte, et que os asegura de yda e viinda et estada et tornada,gardando elles a trégoa que estaua posta, et a qual dita carta eu o dito notario teño, a qual presentada et liuda, diso que por rasón que Johán Patiño et outros moytos vesiños da dita çidade e Pero Lopes da Barreira et Diego de Codeiro et Lopo Sanches foran á dita boda, a San Cibraao, et estando en ela mansos et seguros et non fasendo nen disendo mal a pesona algua, por que mal deuesen reçeber, que omes dos coutos do bispo et de Barbadáas aderançaran a elles con suas armas e balestas e lanças et escudos et espadas por los matar et lles lançaran moytas saetas, et de feito mataran ou feriran moytos delles, se non fora por que Deus que os quiso gardar et por moytas boas donas et escudeiros et boas personas que os defenderon et partiron e estreeçeron que os non matasen, saluo que feriran Aluaro Gomes de Çebolliño de hua seetada, et que o daua todo por queixa et querella et que protestaua de o queixar et querellar a noso señor El Rey et ao señor Conde de Lemos et donde seu dereito fose et de mays que se sobre elo recreçese outros malles et danos, por rasón da seguridade que dela et a non teuera, que él et seus bees fosen a ello tiundos etc., et que o pedía asy sinado etc. [+]
1459 SVP 195/ 269 He a saber que vos aforamos todas las casas, viñas, herdades, soutos, arbores et cortyñas que voso padre Gonçaluo Yanes et vosa madre.... et vosa tia tyna en foro do dito noso moesteiro, et vos tẽẽdes et tragedes a jur et a mãão con suas entradas et seydas, a tal pleito et condiçon que moredes et façades morar et labrar et reparar todo ben en maneira que non desfallesca con mingua delo, segundo se conten en as cartas vellas do foro; et nos diades et paguedes de cada anno ao dito moesteiro vos et as ditas bozes foro de [quinta de todas las] cousas que Deus der en os ditos lugares et bẽẽs, saluo do souto da Fraga que auedes [ ] et a do terreo do moyño que fesestes para nabal, que auedes de dar oytaua; vos [et as ditas vosas bo]zes, quinta; todo per lo moordomo do prior do dito moesteiro...etc.; et daredes todos por los foros mindos, orto et liño et nabal et vsos et custumes de Poonbeiro, saluo canar et seara, que para o dito moesteiro reguardamos, hun bõõ toucino con seu pan et viño et oyto marauedis de moneda vella por san Viçenço,...et seredes vasalos...etc. [+]
1465 SVP 221/ 291 [Afonso] Suares, asy soutos conmo viñas; et estes soutos et viñas que seian a morte de Afonso Suares; et per tal pleito et condiçon...etc., et diades et paguedes en cada hun anno quarta de todas las cousas que en el Deus der, et vn touciño, con seu pan et con seu viño, segun vso et custume do couto; et por orto et liño et nabal daredes de renda de dereitura cada vn anno por dia de san Viçenço hun marauedi de dez dineiros; et seredes vasalos...etc. Et a parte de nos que contra elo for et o non conprir et gardar que perga de pena quinentos marauedis, meos a boz del Rey et meos a parte que o conprir...etc. [+]
1467 SVP 223/ 293 Conven a saber que vos aforamos o nosso lugar da Touça, que trajia Gomes da Touça, o qual el demitio en nosas mããos por ante o notario et testemoias de juso escriptos, o qual dito lugar aforamos con suas casas et viñas et castineiros et cortiñas et aluores et terreos et entradas et seydas a montes et a fortes, per vquer que vaan sub o signo de san Viçenço de Poonbeiro, con tal pleito et condiçon que lauredes et paredes ben...etc. et ponades de viña noua tres cauaduras: duas en na Valariça, et outra onde uos mandar noso moordomo do dito moesteiro; et daredes a quarta do viño et de castañas que Deus der en no dito lugar, o viño a vica do lagar et as castañas a deçeda do caniço; et daredes hun touciño, sen maliça, con seu pan et viño; et por orto et liño et naval et espadoas et donegos daredes hun marauedi por dia de san Viçenço por noso moordomo...etc. Et qualquer de nos as ditas partes que contra esto for ou pasar et o asi non conprir que perga de pena a a parte agoardante et a voz del Rey de per meo dozentos marauedis...etc. [+]
1467 VFD 86/ 146 Gomes de Tarascón, primeiro testigo, jurado e preguntado qué era o que sabía açerca da dita granja... diso, por lo juramento que fecera, que vira a Môr de Ceboliño, que era abadesa do dito moesteiro, que viña cada vendimia á dita granja coller o viño, e que leveba os foros e rendas dela e a metade do desmo, que era do dito moesteiro... [+]
1467 VFD 86/ 146 Aluaro Vázquez, quarto testigo, jurado e preguntado, por os ditos alcalldes e juises diso que oira desir muitas veses a Moor de Ceboliño, abadesa que fora do dito moesteiro, que non tiña o dito moesteiro millor cousa que a granja de Reza... [+]
1473 VFD 89/ 150 Item, primeyramente, por la presa do moyno de Magoella et pásase desse cabo o río, por hu chaman o Chao, et pássasse a Biliño pello carril de Reuoreda et per par das casas de Roçadas á dereyto ao outeyro de Contessa, á dereito ao Porto Arrebordelles, como vay ao Val dos Escudeiros, et outro cabo á aquella mesma presa e, a emproo por lo río et por lo Peagoo affesto pelas lauradas de Faramontaaos, et dessí per tralo castro a que chaman do Carro Queimado, et dessi a Penso et dessy aa fonte do Buleyro. [+]
1479 VFD 91/ 154 Sabean quantos esta carta viren como nos don frey Afonso Pernas, maestro en Santa Theología, por la graçia de Deus e da Santa Iglesia de Roma, obispo de Marocos, administrador perpetuo do mosteyro e abadía de Santo Stevo de Riba de Sil e frey Johán Ribeyra, prior, e frey Vasco de Çeboliño e frey Vasco de Lointra e frey Aluaro de Bouças, monjes do dito mosteyro, todos juntos en noso cabildo por son de canpaá tangida, segund que o avemos de uso e costume de nos juntar pera faser nosos foros, fasemos carta e damos a foro a vos Rodrigo Afonso de Nenoade e á vosa muller María Gonçalves, en vosa vida danbos, e ao postromeiro de vos que fique e a quatro vozes, que sejan fillos ou fillas que anbos, ajades de cunsún, e non nos avendo que sejan voses e poseedores aqueles ou aquelas que herdaren vosos bes mays de dereyto, e que a primeira voz nomee á segunda e a segunda á terçeira e a terçeyra nomee á quarta, así que sejan todas nomeadas, conbén a saber que vos aforamos o noso lugar de Nenoade, que he su signo de San Miguell de Melias, con todas suas casas e árvores, viñas e pastos, e devisos por doquer que van, perteçentes ao dito lugar, según que o trouxo vosa sogra Tereija Rodrigues e vos o dito Rodrigo Afonso fasta agora, con tal condiçón, que logo poñades vos o dito Rodrigo Afonso en estes primeiros tres anos çinco cavaduras de viña nova, onde disen so a Poça de Gondarelle, e mais, se mays monte achardes, e que deades e fagades foro, así uos como as ditas vozes, foro de quinta de todo dito lugar, así do que está feito como do por fazer e que feserdes de novo, así nos como as ditas vozes, e mays de dereytura vinte maravedís, todo por ollo de noso mordomo que por nos coller as nosas rentas ena nosa granja de San Miguell de Melias, ao qual proveredes de comer e veber, cada e quando que for demandar os ditos foros e as ubas na viña e a dereytura por San Martiño do mes de novenbro, e eso mesmo, que he posto que moredes, reparedes, labredes, por tal maneira que non desfallesca e se perga por méngoa de lavor e de boo paramento e non venderedes nen aforaredes nen enpenaredes nen sopenoraredes nen outro sobre foro faredes sen noso mandado e liçençia do dito noso mosteiro, e nono querendo, que entonces o dedes a persoa que seja voso igual e que pague os foros e cunpla todas as condiçós sobre ditas, e eso mesmo que así nos como as ditas voses venades con do que toverdes á honrar nosas festas de Santo Stevo, e eso mesmo, que cada persona que cada e quando se aconteçer vacar, que pague por loytosa dez maravedís vellos, e eso mesmo, que sejades serventes e obedientes á nos e ao dito mosteiro e á nosos suçesores que por lo tenpo foren. [+]
1481 SVP 242/ 310 Item vos aforamos mays o monte de Vimieyro, para que o poñades de vina noba, et de quanto poderdes faser daqui endeante vos et a dita vosa muller que paguedes do viño que Deus y der a oytaba, et as outras duas personas que y despoys suçederen que paguen quinta do viño que Deus der en no dito monte; et daredes mays vos et a dita vosa muller et voses que suçederen hun bon meo porco, que seja sen maliçia dentranbas las partes con seu pan et con seu viño; et daredes mays por orto et liño et nabal hun marabidil por cada hun anno, todo por noso moordomo...etc. Et qualquer de nos as ditas partes que contra esto pasar ou for et co assy non conplir que perca de pena a parte que o conplir quiser dusentos marauedis vellos et a vos del Rey outros tantos...etc. [+]
1481 SVP 244/ 312 Item nos daredes mays por orto et liño et nabal et dereyturas tres marauedis vellos de boa moneda de des dineiros cada marauidil, et hun par de gallinas; et ao tenpo da postrimeira persona que quede o dito foro liure et quito ao moesteiro con todos los bõõs paramentos que en el foren feytos, et non venderedes...etc. Et ha parte que contra esto pasar que perca por nome de pena a outra parte que o conplir quiser çen marauedis de boa moneda et a vos del Rey outros tantos, et a dita pena paga ou non esta carta seja firme et valla en seu tenpo. [+]
1481 SVP 246/ 314 Et daredes por dereytura por orto et liño et nabal quatro marauedis vellos de bõã moeda, des dineiros cada maravedil, en cada hun anno; et esto todo por ollo do noso mordomo...etc.; et seredes vasallos,...etc. Et a parte que contra esto pasar que perca por nome de pena a parte que o conprir quiser dusentos marauedis vellos de boa moeda et a vos del Rey outros tantos...etc. [+]
1484 VFD 74b/ 124 Iten, mando que meus conpridores que provean miña sepoltura de pano de liño e çera e oferta e das outras cousas que pera ela foren neçesarias, como viren que conpre. [+]
1484 VFD 204/ 202 RÚA NOVA Gonçaluo Carneiro Diego Fernandes Juan Gomes, xastre Meestre Antonio Juan Brabo Gonçaluo d ' Aguiar Estebo Borgón, francés Jacó Vello, judío Afonso Ares Ysaque Rodriga Roy Caao Juan Patiño Gomes d ' Arçúa Juan Gonçalues Afonso de Córdoba Aluaro d ' Estar Aluaro de Meyjonfrío Afonso Vaasques Aluaro de Pol Gomes de Peyn Afonso Esqueyreyro Juan d ' Agoada Aluaro d ' Oseyra Juan Grande Afonso Rodrigues Fernando de Lagares Pero Lopes Juan d ' Estar Fernán Ferro Lopo Marnote Pero Gonçalues Afonso de Camba Estebo de Cartelle Estebo de Deça Lopo de Campo Ramiro Afonso de Vilaboa Ysaque, judío Pedro Gerreyro RÚA DOS ARÇEDIANOS Afonso Yanes, xastre Roy Cansado Gonçaluo Rojas Juan de Maceyredo Gomes de Ramoyn Nuno do Gordón Diego Sileyro Roy Nugeyrol Pero, çinteiro Gomes d ' Amoeyro RÚA DOS ÇAPATEIROS Afonso de Prado Pero, alfayate Afonso da Ynsoa Juan Peres, bulseyro Diego Díis Juan Peres, mercador Tomás Grauiel Gonçaluo de Monterroso Vernaldo, çapateiro Gonçaluo de Chantada Ares, tendeiro Gonçaluo de Ceboliño Juan Rodrigues Aluaro de Camba Roy Nunes Pero de Biana RÚA DA CORREDOIRA Pedro da Barra Afonso de Fente Diego, ferreiro Pedro do Porto O ferrador da Rayña Afonso, ferrador Loys Jardín Juan de Bamio Jorje Pedro de Berín Aluaro Gomes Juan de Tribis Vasco, alfayate Roy, ferrador Alvaro de Mira Afonso d ' Allarís Migeel Pedro de Monterroso Roy Chantre Gonçaluo Diego das Cortes Juan de Santosebio Pedro da Lama Jácome, çapateiro Pedro Saluado Malburgo Loys de Maçeyredo RÚA DA OBRA Loys de Baçeyredo Diego de Vilafranca Roy, barbeiro Gregorio Gonçalues Roy d ' Oleyros Pedro Cortido RÚA DA PEXOTARÍA Juan de Rouçóos Roy Esqueyreyro Gonçaluo da Sylua Loys da Beyga Juan d ' Oleyros Juan Cansado Gomes Ordéen Pedro do Allo RÚA DA ÇIMA E TENDAL DA FIGEYRA Gonçaluo da Facha Pedro carpenteiro Diego de Lemos Gomes Pereira Pedro Pereira Fernando, Çapateiro Afonso de Syndrán Juán, carniçeiro Gonçaluo d ' Abral Roy de Modín Afonso, ferreiro Gonçaluo Abea Roy Novo Pedro Santgillaao Ares, barbeyro Juan de Sangillaao Lopo Ruxel Nicolás, teçelán Afonso Migées Fernando d ' Erosa Roy da Syluaa Vasco d ' Erosa Roy, çapateiro Juan Freyre RÚA DA PRAÇA Fernando meestre Juan de Caldelas Aluaro Garçía Pedro Gonçalues, notario Afonso da Praça Juan Afonso de Çerreda Gonçaluo de Erosa Juan de Castro Meestre Rodrigo Garçía, alfayate Gonçaluo de Bouteiro Esteuoo, bulseyro Fernando de Prado Vaasco Afonso, reposteyro Roy d ' Angueyra Aluaro de Sant Pedro Gonçaluo Aluares, çapateiro Gonçaluo de Caldelas Ansyán Françisco Lopes, notario Fernando Gonçalues Diego de Requeixo RÚA DA CARNEÇARÍA Juan Barregán Juan de Barjées Roy da Nispereyra Alvaro Vasques O portugués, çapateiro Afonso Moreiro Gonçaluo de Monterroso Gonçaluo Chauín Juan da Treydade Fernando de Coruelle Fernán Lopes Roy do Olmo Fernando de Çea Martiño da Moreyra Gonçaluo de Noalla Apariço Juan Barela Ares do Olmo Jácome Coxo Lopo da Maao Gonçaluo, çapateiro Juan de Noalla Fernando Viçente Juan Preto Juan Quintáa Fernando, teçelán Gonçaluo de Parada Juan Rojas Juan de Ramoyn Juan de Tras los Montes RÚA D ' AYRA Vasco de Pumar Juan, çarralleyro Juan de Çeboleiros Juan d ' Aguilar Pero, forneyro Juan d ' Amoeyro Fernán d ' Abalos Jácome, teçelán Fernán de Castro Verde Estevo, ferreiro Pero de Colgamuros Fernando, ferreiro Roy Castellano Juan de Deça Aluaro d ' Amoeyro RÚA DAS CHOUSAS Afonso Belleyro Loys da Cabreyra Pero de Cusanca Afonso, coengo Grigorio, teçelán Payo de Matamáa Alvaro Doçe Gomes Ruxel Pero Salano Juan de Porto Marín Vasco d ' Arnedo Roy Vagullo Gonçaluo de Cusanca Loys de Caldelas Juan de Monterroso Juan d ' Escalante Juan de Ribadeu Gonçaluo, forneiro Meendo de Campo Ramiro Alvaro de Gayás Anrrique, carpenteiro Afonso de Castro Verde RÚA DO PUMAR E PELOURIÑO Juan, çapateiro Juan Garrido Afonso da Pereyra Gomes Cangado Anrrique, çapateiro Jácome Lopes Afonso de Çepeda Estebo de Parada Afonso, reposteiro Pedro da Cruz Aluaro Pato Diego de Balboa Diego de Requeixo Garçía Lopes Pedro Díis Anrrique, çarralleiro Pero d ' Espadañedo RÚA DO VILAR E FONTEYÑA Afonso Pereyras Afonso d ' Aluín Juan Pereyras Riba de Miño Afonso de Deça Diego Gato Juan Fernandes Juan Fremoso Roy, carniçeiro Juan, çarralleiro Diego, çapateiro RÚA DA BARREIRA Afonso Fol Juan Magosto Juan de Lobazes Lopo Curto Ares d ' Arçúa Fernando Migées Afonso Lopes Juan Cadrado Pero d ' Olueda Alvaro da Burgaa Juan Soutiño Juan Coco Fernando de Pereyras Ares de Carballido Roy de Sylgar Juan Garçía O yrmaao de Juan Soutiño Pero de Camba Gonzalo Coenllo Alvaro Martínes Pero Gato Juan Vesteiro Gomes, ferrador Roy Garçía Fernando, ferrador O amo de Pedro Lopes Fernando de Calvos Aluaro de Vilafranca RÚA DO CANPO E TENDAS Carballo Juan Cheo Gonçaluo de Ramoyn Alvaro do Vale Andrés, xastre Pedrares Aluaro das Qintaas Juan Portajeiro Roy de Vilamoure Gomes de Sant Pedro Afonso de Syndrán Juan Grande O judío o rubio e capado Jácome Ramos Afonso Cachón Juan Dipré RÚA NOVA Foron repartidos á Rúa Nova dos maravedís da contribuiçón da Hermandade do ano pasado de oytenta e tres, a trinta e çinco homes que en ela se acharon, a quatro rayáas cada un e mays os dereitos, a rasón de quinse pares al millar, çento e quarenta e dous rayáas e medio de prata. [+]
1484 VFD 204/ 207 Poseron por postor a Gonçaluo de Çeboliño e por tirador a Roy Nunes. [+]
1485 GHCD 68/ 286 Enna çibdad de santiago vinte e dous dias do mes de nouenbro do anno do nasçemento de noso señor ihesu cristo de mill e quatro çentos e oyteenta e çinco annos: sabean todos que este dito dia antel honrrado señor Juan de monte mayor bachiller en decretos canonigo enna santa iglesia de santiago e juis enna abdiençia do Reverendisymo señor don alfonso de fonseca arçobispo da dita santa iglesia çibdad e arçobispado de santiago, e en presençia de mino notario e testigos de juso escriptos paresçeu ende presente lopo gonçalues pedreyro vesyño e morador enna dita çibdad; e dixo que por quanto lionor Rodrigues sua moller era falesçida desta presente vida e a tenpo de seu falesçemento quedaran çertos bees mobles, ouro, plata e diñeiros que ao presente el e ella tynan de consun dos quaes ditos bees el fezera inventario por escripto, o cual dito escripto presentaba e logo presentou ante o dito señor juis, do qual dito escripto de inventario seu tenor he este que se sigue: este he o que eu lopo predreyro poño en enbentario dos bees que tyna con mia moller lionor Rodríguez cuja alma deus aja; primeyramente iten çinquo marcos e medio de prata, iten çinquo miil pares de brancas, iten vnna caldeyra de trager agoa, iten hua caldeyra de sobre do lar, iten dous caldeyros de mao, iten vn pichel daçunbre, iten dous pichees de tres netos, iten un pichel de vn carto, iten un prato grande destaño, iten un prato pequeno destaño, iten oyto cabeçaas, iten tres almofadas, iten dous colchoos, iten duas mantas de vernea, iten un alfamere, iten vnna colcha, iten seys mantas de burel, iten vn fieltro, iten quatro sabaas, iten vn par de toallas, iten vn par de vchas, iten vn par de mesas, iten tres tallos grandes, iten dous pequenos, iten vn baçio grande de pan, iten dous porcos çebados, iten duas vacas con duas fillas, iten seis escoupres de pedra e vnna maçola, iten duas rapadas de sal e dous saleyros para el, iten duas quilmas, iten dous baçios pequenos, iten oyto talladores, iten quatorze cunquas, iten dous espetos, iten vnna sartana, iten huas gramaleyras, iten duas arcas, iten vnna tinalla, iten onze piquos, iten vnna tallante, iten dous martelos pequenos de parede, iten dous ferros de asentar, iten dous cubos, iten çinco cunas de ferro con suas palmetas, iten hua mara (marra) grande, iten vn marote (marrote), iten dous ferros grandes de monte, iten vn ferro mediano, iten duas yxolas mouriscas, iten vnna yxola de peto, iten un escoupre, iten vn traado, iten vnna tarabela, iten dous bingueletes, iten duas serras de mao, iten vnna junteyra, iten dous martelos grandes de monte, iten seys marañas destopa, iten tres de liño, iten triinta rapadas de çenteo; o qual dito escripto de inventario asy presentado ante o dito sennor juis por lo dito lopo gonçalues logo el pedeu a o dito sennor juis interposese a o dito escripto de inuentario sua abtoridade e decreto para que valuese e fezese fe en juiso e fora del, que el estaba prestes de faser juramento e a solenidade que en tal caso mandaba o dereyto, e mandase a min notario que sacase do dito escripto de inventario vn traslado, dous, tres, ou mays ao qual dito traslado ou traslados interposese sua abtoridade e decreto para que valuese, e fezese fe en juiso e fora del; e logo o dito sennor juis dixo que reçebia e logo reçebeu o dito escripto de inventario quanto podia e deuia con dereyto, e Reçebeu juramento do dito lopo gonçalues e un sigñal de crus e as palabras dos santos euangeus en que sua mao dereyta puso deytandolle diante a confusion do dito juramento, e el diso que sy juraba e amen; e o dito juis lle fezo pregunta syescripuira ou fezera escripuir todos los bees mobles que tynan e avian de consun el e a dita sua moller ao tempo de seu falesçemento, e o dito lopo gouçalues dixo e declarou so vertude do dito juramento que feyto avia que el fezera escripuir todos los ditos bees que el e ela tynan de consun e se lle Recordara ven e verdadeyramente e asy o dezia e declaraba so vertude do dito juramento que feyto avia con protestaçion que fazia que sy mays se lle Recordase de o dizer e declarar cada e cuando se lle recordase e o dito sennor juis lle mandou que enno termino do dereyto viese declarando çerca dos ditos bees o que se lle Recordase; e dixo que interpuña e interposo a o dito escripto de inventario sua abtoridade e decreto para que valuese e fezese fe en juisio e fora del, e mandaba e logo mandou a min notario que fezese do dito inventario un publico instrumento, dous ou mais, aqueles que menester e necesarios fosen e os dese signados de meu signo, a os quaes e cada hun deles interpuña e interposo sua abtoridade e decreto para que valuese e fezese fe en juisio e fora del. e de todo en como pasou en que dia mes e ano o dito lopo gonçalues pedeu a min notario que llo dese asy por testimonio signado; presentes a elo por testigos juan lopes canonigo enna santa iglesia de santiago e garsia de tras monte e martin aluares notario del Rey noso sennor vesynos e moradores enna dita çibdad. [+]
1486 VFD 103/ 190 Martes, XX e IIII dyas do mes de abril, ano do naçemento do noso señor Ihesu Christo de mil e catro çentos e oytenta e seys anos, en presença de min Vertolameu Peres, clérigo e notario e no cuto d ' Arnoya, e en toda Abadía de Çellanova por lo moi reuerendo señor don Lopo Gomes de Ribadal, por la graçia de Deus e de a Santa Iglesia de Roma, Abade de o dito mosteiro, sendo sentado Gonçaluo Marnates, juys en no dito couto d ' Arnoya, en audyençia da terça, en na aldea do Viso, que he término do dito couto, estando y presentes Rodrigo do Viso, o vello, e Rodrigo do Vyso, o moço,, e Afonso Romeu e Afonso do Vyso e Joán d ' Arnoia Seca, e Joán d ' Arnoya Seca, poseron por omes boos ontre sy a Joan Sayoán e Afonso Bogaliño, moradores en terra de Sande, e Gonçaluo do Peñeyro e Afonso de Lapella, moradores en no dito couto d ' Arnoya, ó cal os ditos omes boos mandaron e deron por sentença que quedase con os ditos Joán dArnoya Seca seu conpañeiro Joán d ' Arnoia Seca, a metade de erdade de Cobas, que chaman a Cañota, por este ano e non mays, que a labren e a leyxen quite e desenbargada aos ditos Afonso do Vyso e Roy do Viso, porque elles ten e presentan carta de foro de a dita aldea de Cobas de Chançella, a cal dita erdade e aldea jaz erma a mays e melor. [+]
1491 SVP 278/ 345 Conben a saber que vos aforamos todas las casas, viñas herdades, aruores, soutos, cortiñas e propiedades que foron e quedaron de Lourenço de Riba de Syl, voso abõõ, difunto, que Deus aja, segundo que as el trouxo e vos agora tragedes a jur e a mãão, su os synos do dito noso mosteiro e de san Juan de Moura, con mays duas cavaduras de monte de lo souto de Rodrigo para o rigueiro, e mays se mays poderdes poer; o qual todo vos aforamos con todas suas entradas e seydas, jures, dereitos e perteenças per ondequer que as aja e deva aver de dereito, con tal pleito e condiçon que moredes e labredes e reparedes todo ben e poñades o dito monte de viña nova e ponades a viña da esquerda de castineiros, e reparedes todo ben conmo non desfalesca por mingua de labor e de bõõ paramento, e damosvos liçençia que posades vendimar a dita viña que poserdes de novo en no dito monte cada e quando que quiserdes, e pagaredes de foro en cada vn anno vos e as ditas voses a quarta de todas las cousas que Deus y der, e da vina que poserdes de novo en no dito monte pagaredes a oytaba de todo o viño que Deus en ela der, to a a vica do lagar por noso mõõrdomo...etc., e pagaredes a quarta das castañas a a deçeda do caniço e hun bõõ touçiño, sen maliçia danbas las partes, con seu pan e con seu viño, segundo costume, e pagaredes por dereytura por orto e liño e nabal e por todos los outros foros miudos dous marauedis vellos; e daredes mays en cada vn anno ao conbento do dito mosteiro hun açunbre de viño por cada dia de san Viçenço; e seredes vasalos...etc. E qualquer de nos as ditas partes que contra esto for ou pasar e o non conprir e aguardar pague de pena a a parte agardante quinentos morauedis de moeda vella e a a vos del Rey outros tantos...etc. [+]
1491 VFD 204c/ 215 Rúa dos Çapateiros Gonçaluo de Canba Afonso da Ynsoa Juan Dias Diego Dias, en mayo de XCII Gomes de Reboredo Gonçaluo de Çeboliño Alvaro de Canba Trebyño, notario, casou en janeiro de XC anos Pero, alfayate Gomes, tendeiro Juan Peres de Çerreda, o vello, finou en XXX dabril de XCII anos Grabiel Peres Juan Rodrigues Afonso Carballo Postor, Afonso da Ynsoa --Tirador, Afonso Caruallo Rua da Corredoyra Jácome, çapateyro Fernando de Malburgo Juan da Arca Pero de Monterroso Afonso Ares, çapateyro Fernando, ferrador Pero da Varra, fynou en janeiro de XCII anos Fernando de Canba Loys de Baçeyredo, finou en Pero de Monjoya Afonso de Rante Loys Jardín Ardellastres Fernando, ferreyro Vasco, alfayate Miguel, çarralleyro Ruy Chantre Diego das Cortes Alvaro, ferreyro Juan de Bamio Alvaro de Marco Payo Vasques Juan de Tribes Postor, Pero de Monterroso, Tirador, Loys de Baçeyredo Rúa da Obra Pero Cortido Juan Peres Afonso Vasques Rodrigo d ' Oleyros Postor e tirador, Juan Peres, xastre Rúa da Pixotaría Juan Cansado Jácome d ' Asperante Loys da Veiga, esqueyreyro Grigorio Gonçalues Juan de Rouçóos Juan d ' Oleyros Gonçaluo da Sylva Gomes Migués, carpenteiro Fernando da Madalena, casou en Postor, Luys da Veiga. [+]
1493 VFD 110/ 206 Gonçalo Aluares, abbad de Grou, e Gonçalo Rodrígues d ' Araujo, juys de Çelanoua, e Martiño de Bangueses e Roy Nebes e Pero Casteliño e outros moytos dos moradores do dito couto. [+]
1494 SVP 283/ 349 O qual todo vos aforamos, segundo dito he, per tal pleito e condiçon que moredes, labredes e reparedes o dito lugar e cousas a el perteesçentes, e roçedes, çepedes e chantedes e enxertedes os soutos, e ponades mays quatro cauaduras de viña nova arredor das outras viñas do dito lugar, onde achardes herdade para elo en estes quatro annos primeiros sygentes, e mays, se mays poderdes põẽr; e ela posta, que a labredes e reparedes todo ben conmo non desfalesça per mingoa de labor e de bõõ paramento, e pagaredes de foro en cada hun anno, vos e as ditas vosas vozes das viñas do dito lugar que estan feitas en vida de min o dito prior quinta parte de todo o viño que Deus en elas der, e a quarta das castañas dos ditos soutos, o viño a a vica do lagar ou da tynalla, e as castañas a a deçeda do caniço; e a morte de min o dito prior, pagaredes quarta de todo o dito viño e castañas; e das viñas que feserdes de nobo pagaredes vos, o dito Juan d ' Espartedo, en vosa vida a oytaba de todo o viño que Deus en elas der, e as voces que depus vos vieren pagaran a setima de todo o dito viño; e pagaredes mays por dereitura dos ditos soutos medeo porco, sen maliçia; e por orto, e liño e nabal dous marauedis, todo por lo mõõrdomo...etc.; e mays faredes diser en cada hun anno vos, o dito Juan d ' Espartedo, en vosa vida duas misas en no dito mosteiro de Poonbeiro por la anima do ditoJuan Gomes de Baçar e de frey Diego seu fillo, monje que foy do dito mosteiro, cujo foy o dito lugar; e despoys de vosa morte de vos o dito Juan d ' Espartedo a primeira vos que depus vos uier faça diser en cada vn anno huna misa, segundo dito he. [+]
1498 PSVD 205/ 522 Liño: [+]
1498 PSVD 205/ 522 Tyene de renta la dicha casa de diezmo de liño que puede baler beynte marauedis. [+]
1503 VFD 114/ 212 E logo faço con bos partilla das ditas erdades e vos dou en partilla Aloutedo con os castiñeyros da Pena da Sela e o tareo da Cachoría con seu monte e o tarreo de Fonte Mouro e con o tarreo do Pumar, á montes e á fontes, por onde quer lles perteça de dereyto, e que me leyxedes deytar o liño na poça da Fonte Mouro. [+]
1505 TL 175/ 219 En presençia de mi, fray Martino de Villacreçes, monje de la congregaçion de San Benito de Valladolid et Visitador de la dicha Orden et en presençia de los padres fray Alonso de Prauia et fray Juan de Luarca et fray Pedro de Graña et fray Gonçalo de Freans et fray Aluaro Durado et fray Diego de Villa Mayor et de los testigos de yuso escritos et en presençia de Pero Lopez, clerigo, criado de la dicha casa et sobrino del padre abad, fray Fernando de Villamor, notario, et Alonso Hernandez, notario de la dicha villa, dio et hizo donaçion pura, perpetua, inrevocable, con juramento que es dicha entre vivos, el padre fray Diego de Valiño, presidente et prior del dicho monesterio de Villanueva, de un ornamento de raso morado, brocado todo conprido en que ay casulla, almaticas, alvas, amitos, con sus collares et cordones et cintas. [+]
1519 VFD 120/ 218 Una cubiña que lebará fasta dez ou doze quartas de vyño. Çinco feyxes de liño, un maçado e quatro por maçar. [+]
1519 VFD 122/ 222 Yten, debo á muller de Vasco de Fonteelo una meada de liño e á Tereixa Gata quatro maçarocas destopa e a María d ' Eygreja tres maçarocas. [+]
1522 SHIG Mond. , 18/ 44 En la çibdad de Mondoñedo, a diez y seys dias del mes de Mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Jesucrito de mill y quinientos y veynte y dos annos, en presençia de mi, el notario ynfrascripto, y testigos de yuso escriptos, dentro de la iglesia cathedral de la dicha çibdad, estando ayuntados y congregados, çelebrando la santa signado, segund que de derecho acostumbran hacer en cada un año, los reberendos sennores Don Juan Peres de Luarca dean de la dicha iglesia, y los bachilleres Juan Martinez Serrano y Vasco Martinez de Prabeo vicarios generales en la dicha iglesia, çibdad y obispado de Mondonedo, sede vacante, y Andres Garcia, y Juan Paton, y Juan Hernandez de Valiño, y Gomez Lorenço, y Lope de Prabeo, y Fernando Farto, y Pedro Garrido, y Alonso Fernandez de Horozco, y Lopo Fernandez, y Juan Pita licenciado, y Francisco Represa, Lopo Diaz de Luazes, y el licenciado Frances, y Pedro de Montillo, y Vasco Fernandez, y Pedro Centeno, Fernando Conde y Juan Fernandez de Valiño el nuevo, y Alonso de Lançoos 7 canonigos, y Juan de Naseyro, beneficiados de la dicha iglesia y toda o la mayor parte de los clerigos y benefiçiados y arçiprestes y vicarios de las dignidades y feligresias de toda la dicha diocesis y obispado, que en el dicho signado se hallaron presentes; luego los dichos sennores dean y provisores dixeron y hezieron saber a los dichos arçiprestes y vicarios y clerigos que en el dicho sinado se hallaron presentes que los obispos antepasados que avian seydo en la dicha iglesia, con abtoridad y consentimiento del cabildo y con voluntad y consentimiento de los arçiprestes y vicarios que avian seydo y de toda la clerezia del dicho obispado, estando en synado, movidos con zelo y amor de caridad, y viendo la nesçesidad que la iglesia cathedral tiene para reparos della y hornamentos y serbicio del altar y culto dibino, hordenaron y mandaron que la quarta parte de los frutos y rentas de qualesquiera beneficios, con cura y sin cura, y dignidades y personatos y prestamos que vacasen, por fin y muerte de los benefiçiados, en las iglesias del dicho obispado, se aplicasen perpetuamente para la fabrica de la dicha iglesia cathedral, para los gastos y reparos de la dicha iglesia y cosas nesçesarias della, lo qual no se avia conplido ni hefectuado asta agora, y viendo el dicho dean y cabildo, sede vacante, las muchas y grandes nesçesidades que, al presente, tiene la dicha iglesia cathedral, ansy de retablos commo de rejas y otros reparos de la iglesia y hornamentos y otras cosas nesçesarias para serbiçio del altar y culto dibino, por seer tan pobre commo hes de renta de fabrica, que no tiene renta alguna situada para ella, han platicado sobre ello en el dicho cabildo y les ha parescido, constandoles de la pobreza de la fabrica de la dicha iglesia, que se devian anexar perpetuamente la quarta parte de los dichos frutos de los beneficios y prestamos, con cura y sin cura, que vacaren de aqui adelante por muerte de los benefiçiados en esta iglesia cathedral y en todas las iglesias del dicho obispado, del primer ano que ansy vacaren, dibidiendo y partiendose los frutos en esta manera: que la mitad de los frutos del dicho año que vacaren los lleven los herederos y testamentarios del tal defunto, que se llaman la media anata, para cumplimiento del testamento del dicho defunto y mandas pias, segund esta de antigua costumbre, y la otra mitad se parta por medio entre la fabrica de la dicha iglesia cathedral y entre el clerigo beneficiado que fuese proveydo del tal beneficio, de manera que la quarta parte de todos los dichos fructos quede perpetuamente anexada a la fabrica de la dicha iglesia cathedral y se de al fabricario della para que se gaste en los reparos y obras pias nesçesarias de la dicha iglesia cathedral, commo se acostumbra dibidir y partir en los benefiçios que vacan en las iglesias del arçobispado de Santiago y otros arçobispados y obispados destos reynos de Castilla y de Galicia; por ende, que rogaban y exhortaban a los dichos arçiprestes y vicarios de las dichas dignidades y feligresias y clerigos del dicho obispado, que presentes estaban al dicho Signado, que, pues les constaban y sabian la nesçesidad que la fabrica de la dicha iglesia cathedral tiene para reparos y otras nesçesidades della, que por serbiçio de Dios y nesçesidad de la dicha iglesia, diesen su asenso y consientan que se faga la dicha union y anexo de la quarta parte de los frutos de los dichos benefiçios que vacaren, segund y de la manera que dicho es. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2018
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL