Publicacións dos investigadores

 • Eduardo Louredo Rodríguez (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Älvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 119-151 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei, Alba Aguete Cajiao (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Identidade, contacto lingüístico e mudanza fonolóxica en galego"

  Elisa Fernández Rei (2022): RFP2022 : 19èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie / 19th Meeting of the French Phonology Network, Porto: Universidade do Porto, 7-9 de xuño de 2022 - Presentación
 • "Abrindo rutas para a lingua galega no campo das tecnoloxías lingüísticas: o Proxecto Nós"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Se é usada nalguma parte de Galiza, debería estar no dicionario: aproximación ás ideoloxías lingüísticas en Galitwitter"

  Elisa Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "VILLA e seus derivados na toponímica portuguesa"

  Esperança Cardeira, Maria Alice Fernandes, Carlos Rocha (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “A linguaxe non binaria directa (@, a/o, x, X, *, e) no CORGA: identificación e distribución”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2022): La lingüística hispánica como puente entre culturas, Raúl Fernández Jódar / Joanna Nowak-Michalska / Xavier Pascual-López / Małgorzata Spychała-Wawrzyniak / Agata Wolarska-Sobocińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 27-43 - Capítulo de libro
 • “Da invisibilización ó recoñecemento automático das formas con grafías innovadoras en dous corpus lingüísticos de referencia” CORPES e CORGA”

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): I Congreso Internacional de Estudos Queer na Galiza: Corpos, xénero e sexualidade, A Coruña: Universidade da Coruña e IES Rosalía Mera, 11-13 de marzo de 2022 - Presentación
 • "A multiplicidade gráfica existente no CORGA: métodos para o seu recoñecemento automático"

  Eva María Domínguez Noya, Mª Sol López Martínez (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • Eva María Domínguez Noya, Vítor Míguez Rego (2022): Estudos de Lingüística Galega, 14 - Artigo
 • "Narrativas do retorno, neofalantes da diáspora retornando á Terra dos seus devanceiros"

  Facundo Reyna-Muniain (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • Francisco Dubert García (2022): III Jornadas León, cuna del parlamentarismo. Las llinguas del Caminu, el caminu de las llinguas, León, 9 de setembro de 2022 - Presentación
 • "A importancia do Atlas Lingüístico Galego na estandarización do galego"

  Francisco Fernández Rei (2022): V Congresso Internacional Redefinindo as margens desde uma Península Pluricultural: “Variação linguística e ideologia”, Varsovia: Universidade de Varsovia, 17-18 de novembro - Presentación
 • "Ardora e ardentía na fala mariñeira e no galego literario"

  Francisco Fernández Rei (2022): Xornada Cando arde o mar. Saberes compartidos, Muros, 9 de xullo de 2022 - Presentación
 • “Estudio cualitativo y cuantitativo del error introducido en la anotación morfosintáctica de corpus en relación con el tratamiento de los hipervalores en el "tagset" utilizado”

  Francisco M. Barcala, Eva María Domínguez Noya, María Paula Santalla del Río (2022): XIII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2022), Bérgamo: Universidade de Bérgamo, 26-28 de maio de 2022 - Presentación
 • Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Línguas minoritárias e variação linguística | 2, Alberto Gómez Bautista, Helena Rebelo, Luís Pinto Salema, Lurdes de Castro Moutinho e Tamara Flores Pérez (eds.), Aveiro: UA Editora, 6-34 - Artigo
 • "Etimoloxías xacobeas"

  Gonzalo Navaza Blanco (2022): Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro - Presentación
 • “Referencias a la sustitución de topónimos en la documentación medieval de Galicia”

  Gonzalo Navaza Blanco (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • "A asimilación lingüística da colectividade galega en Arxentina"

  Henrique Monteagudo Romero (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Presentación

Páxinas